English |  Afrikaans |    
  


Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Tuisblad
Meer oor Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Akademiese programme
Departemente en Skole
Sentrums, Eenhede en Institute
Navorsings
Gemeenskapsbetrokkenheid
Onderrrig en Leer
Vennootskappe en Samewerking
Gallery
Fakulteitsnuus
Kontak Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Fakulteitsbiblioteek
Studenteverenigings
Komitees
 - Etiek Komitee
 - Nagraadse Komitee
 - Navorsingskomitee
 - Die Beurskomitee
 - Onderwys en Leer Komitee
 - Adviesraad
Communikť Argief
Alumni
UPSpaceFakulteite


Akademiese departemente


Eenhede & Sentrums


Steundienste 

Adviesraad

Die Adviesraad van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe is in 2005 gestig. Die doel van die Adviesraad is om raad aan die Fakulteit te bied rakende die opvoedkundige, navorsings- en gemeenskapsdiensprogramme van die deelnemende departemente. Hierdie raadgewing het die strategiese posisionering van die Fakulteit ten doel, asook die handhawing van die Fakulteit en deelnemende departemente se akademiese standaarde rakende kwaliteit en relevansie volgens die openbare en privaatsektor se verwagtinge.

Samestelling van die Adviesraad:

Die Adviesraad bestaan uit minstens tien genomineerde lede wat aktief in die openbare en privaatsektor werksaam is. Hierdie nominasies word deur die Fakulteit gemaak en deur die Viserektor goedgekeur.

2014 Adviesraadslede:

Dr Rashad Cassim 
 

Hoof: Navorsingsdepartement, Suid-Afrikaanse Reserwebank
 

Mr Wim de Klerk     
 

Finasiële Bestuurder
 

Mnr Russel Loubser
 

Hoof-uitvoerende beampte (HUB) van die JSE
 

Dr Namane Magau
 

Direkteur van verskeie maatskappye
 

Dr Anna Mokgokong
 

Voorsitter van Community Investment Holdings
 

Mnr Freeman Nomvalo
 

Rekenmeester-generaal
 

Mnr Jeff van Rooyen
 

HUB van Uranus
 

Dr Johan van Zyl
 

HUB van Toyota
 

Dr Claudelle von Eck
 

HUB van IIASA
 

Prof Shirley Zinn
 

Groeps- en Menslikehulpbrondirekteur van Standard Bank SA: Globale visevoorsitter; Menslikehulpbronne

Adviesraad-vergaderings

Die Adviesraad vergader minstens twee maal per jaar. Die voorsitter kan tussentydse vergaderings skeduleer, sou enige raadslid dit versoek. ’n Kworum bestaan uit minstens drie genomineerde lede, die viserektor en die dekaan of hul aangewysde verteenwoordigers. Elke raadslid het een stem by vergaderings. Besluite word deur middel van die meerderheidstemme van die aanwesiges geneem. Sou die stemme staak, het die voorsitter die beslissende stem.

Funksies van die Adviesraad

Die Adviesraad oorweeg en gee raad oor:

· die strategiese planne en huidige inisiatiewe van die Fakulteit;

· die prestasie van die Fakulteit; en

· enige ander saak waaroor die Fakulteit raad wil inwin.
 

 

Bookmark this page: