English |  Afrikaans |    
  


Regshuis
Tuisblad
Meer oor ons
Nuus en gebeure
Toekomstige Geleenthede
Nuusbriewe
Klasverteenwoordigerstelsel & Studenteklagtes Protokol
TuksRegte 'Harlem Shake'
Galery
 - Verwelkomingsdag 2014
 - Regsdinee 2013
 - 2013/14 HK Kamp
 - 2013/14 HK Inhuldiging
 - 67 Minute vir Mandeladag - Malerato Centre for Hope
 - 7de FacFest
 - Partybus
 - Uitstappie na die Konstitusionele Hof
 - Volleybaltoernooi
 - Jaarlikse Regshuis Mamelodi-kuier
 - Kingdom of Life Uitreik
 - Uitreik
Inligting tov die Professie
Kontak ons
Terug na Regte tuisbladFakulteite


Akademiese departemente


Eenhede & Sentrums


Steundienste 
Verwelkomingsdag 2014
Regsdinee 2013
2013/14 HK Kamp
2013/14 HK Inhuldiging
67 Minute vir Mandeladag - Malerato Centre for Hope
7de FacFest
Partybus
Uitstappie na die Konstitusionele Hof
Volleybaltoernooi
 

Verwelkomingsdag 2014


Regsdinee 2013


2013/14 HK Kamp


Bookmark this page: