University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Fakulteit Ingenieurswese, Bou-omgewing & IT

Akademiese programme


Die Skool vir Ingenieurswese funksioneer onder die leiding van prof Josua Meyer en bied voor- en nagraadse programme in die volgende dissiplines aan: chemiese ingenieurswese; siviele en biosisteemingenieurswese; elektriese, elektroniese en rekenaaringenieurwese; ingenieurs- en tegnologiebestuur (slegs nagraads); bedryfs- en sisteemingenieurswese; materiaalwetenskap en metallurgiese ingenieurswese; meganiese en lugvaartkundige ingenieurswese; mynbou-ingenieurswese. Al die voorgraadse programme is deur die Ingenieursraad van Suid-Afrika (ECSA) geakkrediteer.


Die Skool vir die Bou-omgewing is die grootste van sy soort in Suid-Afrika. Voor- en nagraadse grade word aangebied in argitektuur, landskapsargitektuur, interieurargitektuur, bourekenkunde, konstruksiebestuur en stads- en streeksbeplanning. Op die nagraadse vlak bied die Skool die grade BArch(Hons), BInt(Hons), BL(Hons), MArch, MInt, ML, BSc(Hons), MSc, MT & RP en PhD aan.


Die Skool vir Inligtingtegnologie is ’n unieke tersiêre onderwysinstansie op die gebied van inligtingtegnologie. Dié Skool is in April 1998 gestig en bestaan uit die volgende departemente: Rekenaarwetenskap, Informatika en Inligtingwetenskap. Noue bande bestaan ook tussen die Skool en die Departement Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese. Die integrasie van die drie akademiese departemente om een skool tot stand te bring, hou aansienlike voordele in vir die akademiese programme wat aangebied word. Dié programme sluit die volgende in: B(IT), M(IT), PhD(IT), BSc(CS), BSc(IT), BCom(Inf) en B(IS)(Multimedia), wat almal ook nagraadse opsies bied.