University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Fakulteit Geesteswetenskappe

Prosedure vir voorlegging

Algemeen

‘n Navorser moet vooraf die navorsingsvoorstel deur sy/haar department se navorsingskomitee laat goedkeur. Die studieleier/ promotor, die departementele navorsingskomiteevoorsitter en die departementshoof se handtekeninge moet op die dwarsvorm verskyn. Die aansoek om etiese klaring moet volledig voltooi en deur alle betrokkenes (student, studieleier/ promotor, voorsitter van departementele navorsingskomitee en departementshoof) onderteken word. Afksrifte van briewe of advertensies vir die werwing van proefpersone en/of informante, briewe waarin ingeligte toestemming deur die proefpersone en/ of informante of wettige voogde van sodanige persone verleen word, geskrewe opdragte, vraelyste, onderhoudskedules asook ‘n aanduiding van welke toetsinstrumente gebruik gaan word, moet aangeheg en/ of beskryf word. Vraelyste en onderhoudskedules kan op ‘n later stadium aan Navetiek voorgelê word. Indien 'n navorser onseker oor die aansoekprosedures is, kan hy/ sy enige van die komiteelede om leiding nader. Dit geld veral vir navorsingsprojekte waar die moontlikheid bestaan dat die effekte op die proefpersone en/ of informante verskuil mag wees. Die voorsitter van Navetiek sal die aansoeker via die studieleier/ promotor skriftelik inlig oor die uitslag van die aansoek. Indien goedkeuring deur Navetiek verkry is, maar die navorsingsprosedures of navorsingsonderwerp gedurende die navorsingsproses sodanig gewysig word dat die navorsingsprojek nuwe betekenis kry, word van die navorser en die studieleier/ promotor verwag om 'n gewysigde voorstel aan Navetiek voor te lê alvorens met die studie voortgegaan word.

Navorsingsprogramme

Met 'n "navorsingsprogram" word navorsing bedoel waarvan die aard en omvang sodanig is dat ‘n aantal navorsers in groepsverband in die navorsingsprogram as geheel deel. Die navorsingskomitee van 'n department moet toesien dat die program omvattend genoeg is sodat die individuele navorsers ondanks hul spanbenadering outonome en onafhanklike onderwerpe navors, ten spyte van 'n mate van oorvleueling tov onderskeibare inhoud en titels. 'n Hooftema in die geregistreerde onderwerp en titel is toelaatbaar mits die sekondêre deel van die titel die onderskeibare dele duidelik aantoon, soos byvoorbeeld in die geval van 'n program oor intimiteit (beide miniverhandelings vir die MA (Kliniese Sielkunde: Januarie 1998):

  • Mongwe, M. The development of a video presentation on African intimacy; a guide for female youth; en
  • Peta, NAH. An evaluation of a video presentation on African intimacy.