University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Alumni

DIE UP EEUFEESBEELDE


UP se Eeufeesbeelde is op 14 Augustus 2008 onthul en was 'n opdragwerk wat gedoen is om die honderdjarige bestaan van die Universiteit te herdenk. Die beelde is geleë voor die hoofingang van die Geesteswetenskappe-gebou op die Hatfield-kampus. Die idee van ‘n Eeufeesbeeld wat as nalentskap van die Eeufees vir toekomstige generasies kan dien, is deur die TuksAlumni-kantoor geïnisieer.
 
Die Eeufeesbeelde bestaan uitgranietkolomme met brons, sferiese vorms. Die opdragwerk is deur die bekende beeldhouer, en Tuks-alumnus en ontvanger van ‘n TuksAlumni Laureaattoekenning, Angus van Zyl- Taylor geskep.  Die vier Eeufeesbeelde (graniet en brons) verteenwoordig vier tydperke in die Universiteit se geskiedenis (ongeveer 25 jaar elk). Hoogtepunte uit hierdie tydperke kan op die bronssfere in elke kolom gesien word. Die plasing van die beelde in die gebied tussen die biblioteek se ingang en die Geesteswetenskappe-gebou gee lewe aan die gebied. As openbare kuns is daar ‘n wisselwerking tussen die beelde, die studente en die personeel op kampus en aktiveer dit die ruimte.
 
Volgens Taylor is die vier kolomme geïnspireer deur Da Vinci se 'Uomo Vitruviano'-tekening waar die aardse element as vierkantig en die intellektuele of spirituele aspekte as sferies geïnterpreteer word.  "Die sferiese vorms simboliseer die Universiteit se groei as 'n komplekse entiteit met verskillende fakulteite en dissiplines met oorvleuelende rolle. Daarom kan een vorm, volgens my, dit nie saamvat nie, maar wel aparte entiteite wat in kontak met mekaar is, soos 'n molekule,” sê Taylor.
 
Hy verduidelik verder: “Die beeld se bestaansreg is nie dekoratief nie, en die vier afsonderlike stukke word as 'n eenheid gelees. Elke kwart se inligting is slegs op 'n enkele betrokke kolom sigbaar en die toeskouer word dus gevra om van een na die ander te beweeg. Deur herhaling in vorm en dialoog tussen die kolomme trek die werk as eenheid saam. Hierdeur wil ek graag die toeskouer deur middel van oorpeinsing en betrokkenheid intrek. Ons lewe in die informasie-eeu, dit omvou ons wêreld, asook die beeld.”
 
In ‘n ruimhartige gebaar het Angus ook drie addisionele beelde aan die Universiteit geskenk. Twee van die drie granietfigure is in die Eeufeeslaan (voor die Landbou-gebou) en ‘n derde naby die Musaion geplaas.  Met die skep van die Eeufeesbeelde het Van Zyl-Taylor ‘n noemenswaardige bydrae tot kuns op die kampus gelewer wat as ‘n blywende simbool van UP se 100jaar in diens van kennis sal dien. “Dit is vir my ©° groot eer om deel van die skepping van die UP Eeufeesbeelde te wees – UP is 'n  instelling en ruimte wat ek respekteer,” sê oud-Tukkie, Angus van Zyl-Taylor.
 
Angus van Zyl-Taylor
 
Angus van Zyl-Taylor het Beeldende Kunste aan die Universiteit van Pretoria gestudeer en het kort na die voltooiing van sy studies 'n beeldhouwerkwinkel, DSW, op die been gebring. As beeldhouer is hy onder meer vir die Chief Tshwane, Solomon Mahlangu en Brenda Fassi-beelde, asook beelde by die Irene Village Mall verantwoordelik. Hy het reeds sewe solo-uitstalling gehou. Sy volgende uitstalling is in Oktober vanjaar by die Everard Read-galery in Johannesburg. Ter erkenning van sy uitstaande bydrae tot kuns het UP in 2005 ‘n Alumni Laureaattoekenning aan hom verleen. Hy doseer steeds deeltyds aan die Universiteit.  
 

/sitefiles/Image/TuksAlumni/rzd.eeufeesbeelde.ingebruikneem.Angus.Regter.Calie.jpg
Kunstenaar en Laureaatontvanger, Angus van Zyl Taylor, regter Frikkie Eloff (President van die Konvokasie) en prof Calie Pistorius (voormalige Visekanselier en Rektor) tydens die onthulling van die UP Eeufeesbeelde op 14 Augustus 2008.

 

/sitefiles/Image/TuksAlumni/eeufeesbeeld.angus.Aug 08.jpg 
Angus by die laaste beeld van sy reeks van vier Eeufeesbeelde
 
 
/sitefiles/Image/TuksAlumni/rzd.klipbeeld.angus.groep..jpg
Een van die drie bykomende klipbeelde wat Angus van Zyl-Taylor aan die Universiteit geskenk het. 
 
 
 

      /sitefiles/Image/TuksAlumni/resized.wine and cheese function.Wynklub.jpg