University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Studentesake

Departement Studentesake

Kantoor van die Direkteur: Studentesake

Studentesake is die verantwoordelikheid van die Direkteur: Studentesake en hy rapporteer direk aan die betrokke Viserektor.

Die volgende departementele afdelings rapporteer aan die Direkteur: Studentesake:

·                     Studenteontwikkeling

·                     Studenteondersteuning

o        Studentegesondheid

o        Studenteberadingsdienste

o        Eenheid vir Studente met Spesiale Behoeftes

Die kantoor van die Direkteur: Studentesake is geleë in die Roosmaryngebou op die Hatfieldkampus. Hier is studente, ouers en ander partye welkom as hul navrae het oor studies, akkommodasie, fondse, sosiale aktiwiteite of persoonlike probleme asook ‘n wye verskeidenheid ander sake.

Die Direkteur: Studentesake het gereelde kontak met die leraars van die verskillende kerke en godsdienstige groepe. Sy is ook ‘n lid van die onderskeie Fakulteitsrade, die Senaat en die Institusionele Forum van die Universiteit.

Die Direkteur: Studentesake
Dr Matete Madiba
Kamer 1-21
Roosmaryngebou
Universiteit van Pretoria

Tel: +27 12 420 2371/6600
E-pos: matete.madiba@up.ac.za

Sekretaresse:
Me Dikeledi Moche
Kamer 1-21
Roosmaryngebou
Universiteit van Pretoria

Tel: +27 12 420-2371/6600
E-pos: dikeledi.moche@up.ac.za