University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
UP Regskliniek Tuisblad

Akademiese Program - Praktiese Regskunde (PRR 410 en 420)


Praktiese Regskunde 410 en Praktiese Regskunde 420 is keusemodules wat beskikbaar is aan vierdejaar LLB-studente. Voordat studente mag registreer vir Praktiese Regskunde word daar vereis dat hulle 'n persoonlike profiel indien waarin enige vorige werkervaring (bv. vakansiewerk), besondere vaardighede (bv. meertaligheid), belangstellings en loopbaandoelstellings uiteengesit word.
 

Die eerste ontmoeting met studente word gebruik om hulle te betrek by ’n gesprek oor die leeruitkomste wat die studente en die kliniese praktisyns hoop om te behaal. Vir die meerderheid studente is dit op sigself ’n leerervaring, aangesien dit onderhandeling en doelstelling vereis. Die studente word blootgestel aan die idee van werk in klein groepies met lede van verskillende geslagte en kulture. Die rede vir hierdie vereiste word aan die studente verduidelik en daar word besluit oor tydgleuwe vir werk by die Kliniek.


 

Studente wat in die Regsklinieklaboratorium aan hul saaklêers werkDie kursus bestaan uit:

 

·         ’n intensiewe werksessie buite die kampus wat oor twee dae strek en waartydens die studente gesensiteer word ten opsigte van kliëntgesentreerde konsultasies en berading, kwessies in verband met gelykheid en diversiteit en onderhandelingsvaardighede;

·         ’n klaskamerkomponent van een uur per week waartydens die dosent of kliniese praktisyn die hele groep kliniekstudente ontmoet en hulle deur middel van verskeie media en metodologieë in aspekte van substantiewe en prosesreg, vaardighede en waardes onderrig; en

·         ’n praktiese komponent wat studente (aanvanklik in groepe, later in pare en uiteindelik, teen die einde van die kursus, as individue) betrek by konsultering met en die advisering van kliënte waartydens hulle saamwerk aan die navorsing van feite en die wet met die oog op probleemoplossing, die opstel van briewe, kennisgewings en pleidooie, onderhandelings met ander partye en regverteenwoordigers terwyl hulle op sowel die teoretiese as die praktiese vlak vaardighede ontwikkel wat wissel van die oopmaak en afsluiting van ’n lêer tot die bestuur van ’n saak. Al dié take word verrig onder die toesig van Kliniekprokureurs wat voortdurend terugvoer verskaf.

 

 

Student in konsultasie met ’n kliënt

 


Innoverende assesseringspraktyke word gevolg om die volle spektrum vaardighede te assesseer. Ten einde studente in ’n kliniese omgewing te assesseer, word vyf basiese metodes gevolg: selfassessering, assessering deur die personeel, eksterne assessering, portuurassessering en assessering deur kliënte van die Kliniek. Assessering word skriftelik en mondelings gedoen, asook deur waarneming deur die toesighoudende prokureurs. Deur al hierdie rolspelers tydens die assesseringsproses te gebruik, beoog ons om ’n volledige
evaluasie te verkry. Ons poog ook voortdurend om die module te verryk.

 

Die huis waarin kliniese regsopleiding aangebied word, bestaan tans uit drie spreekkamers, ’n raadsaal, ’n goed toegeruste rekenaarlaboratorium en ’n observasievertrek met ’n eenrigtingspieël wat ons in staat stel om die studente se ontwikkeling ten opsigte van konsultasievaardighede te assesseer.

 

Studente wat vir toelating tot die modules PRR 410 en 420 wil aansoek doen kan die aansoekvorms kry deur op die skakel ‘PRR 410 aansoekvorms' te klik.

  


’n Verwysingsbrief van een van ons studente