University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Fakulteit Geesteswetenskappe

      Kliek hier vir toegang tot  

Nagraadse studieprogramme aangebied deur die Fakulteit Geesteswetenskappe

Al die voorgraadse grade verleen toegang tot nagraadse studieprogramme. Vir meer inligting oor toelatingsvereistes, sluitingsdatums vir aansoeke en keuringsvereistes vir sodanige studieprogramme kan u die Fakulteit Geesteswetenskappe se Nagraadse Jaarboek raadpleeg. Vir meer inligting oor die grade, kontak gerus die onderskeie koördineerders soos in die Fakulteit se Nagraadse Jaarboek aangedui of e-pos me Jana Bezuidenhout van die Fakulteit se Studenteadministrasie by jana.bezuidenhout@up.ac.za.