University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Ekonomie

Navorsing

Die Departement Ekonomie het hom geposisioneer as ‘n omvattende, bekende navorsingsinstelling wat suiwer akademiese navorsing inakademiese joernale en kontraknavorsing deur “Business Enterprises at the Universiteit van Pretoria (Pty) Ltd (BE@UP)” publiseer. Navorsing word in die algemeen op ekonomie en in die besonder op ekonometriese analise gerig. Die Departement se navorsingsvisie is om internasionaal erken en plaaslik relevant te wees sover dit sake van ekonomieser belang aangaan.  Ons missie is om kennis met betrekking tot ekonomiese wetenskap te skep, versprei en toepas en om deur navorsing die gemeenskap te dien en tot gevorderde ekonomiese besluitneming beide op privaat as openbare vlakke by te dra.

Ons navorsing is huidiglik op vier verskillende areas gefokus, naamlik Internasionale Handel, Monetêre Ekonomie, Openbare Finansiering, Ekonometriese Modellering en Ekonomiese Ontwikkeling. Die Departement is besonder bevoorreg om ‘n span hoogs gekwalifiseerde en ervare ekonome te hê wat in staat is om gesofistikeerse ekonomiese werktuie te gebruik om ekonomiese kwessies te versprei en te analiseer.