University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Ou-Testamentiese Wetenskap

Meer oor die Departement Ou Testamentiese Wetenskap

Die departement bied kursusse aan in die:

  • Ou Testament vir die Universiteitsdiploma in Teologie,
  • grade BA, BTh,
  • BA-Honneurs in Teologie,
  • MDiv,
  • gedoseerde MA Teologie en
  • begelei studente in die skryf van ‘n verhandeling vir MTh in Teologie en ‘n tesis vir die PhD-graad.

Onderrig word aangebied in beide Afrikaans en Engels. Alle nota’s wat in die onderrig gebruik word, is op die ClickUp-funksie van UP beskikbaar. Naas doseerwerk by ontmoetingsgeleenthede, word ook van seminare en klasbesprekings gebruik gemaak. Vir eksamens word van vraestelle sowel as werkopdragte gebruik gemaak.

Die Departement het vier voltydse dosente wat almal reeds gedoktoreer is. Elke departementslid fokus ook op ‘n bepaalde spesialiteitsveld:

  • Prof. Dirk Human:Monoteïsme, mitologie en Psalms;
  • Dr Sias Meyer: Die Pentateug en die Deuteronomis;
  • Prof Alphonso Groenewald: Psalmnavorsing, hermeneutiek en die profete;
  • Prof. Pieter Venter: Wysheidsliteratuur, apokaliptiese literatuur, Tweede Tempeltydperk, apokriewe en pseudepigrafiese literatuur, Teologie van die Ou Testament en kanonvorming ().

Die departementslede behoort almal aan nasionale vakverenigings soos die Ou-Testamentiese Werkgemeenskap van Suider-Afrika, die Bybelkunde Vereniging van Suider Afrika en internasionale vakverenigings soos die Society of Biblical Literature, die International Organisation for the Study of the Old Testament en die Enoch Seminar.

Die departement bied jaarlikse twee openbare lesings aan oor relevante onderwerpe uit die Ou Testament. Departementslede is ook betrokke by verskillende publikasie-projekte soos die Nuwe Bybelvertaling van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika en die publikasies van Christelike Uitgewersmaatskappy. Al die lede van die departement is ook geordende predikante in hulle onderskeie kerkgenootskappe en tree by eredienste en voordragte in verskillende gemeentes op.