University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
About UP

Prof J.N. Coetzee

(1922 - 2003)

Prof Jack Nicol Coetzee was hoof van die Universiteit van Pretoria se Departement Bakteriologie van 1957 tot 1974. Hy het veral bekendheid verwerf vir sy navorsing oor mikrobiese genetika. Vanweë die welslae wat hy op dié gebied behaal het, hetdie Wetenskaplike Nywerheids- en Navorsingsraad (WNNR) in 1964 ‘n navorsingseenheid vir mikrogenetika in die Departement
Bakteriologie gestig. Die eenheid – met Prof Coetzee as eerste direkteur – het veral navorsing gedoen oor virusse en plasmiedevan bakterieë. Prof Coetzee het ook baanbrekerswerk gedoen oor die genusse proteus en lactobacillus. Hy het sy MBChB-graad in 1947 aan die Universiteit van Kaapstad behaal en in 1951 sy MD-graad (Patologie). Hierna werk hy vir ‘n kort tydjie asbakterioloog in Kaapstad voordat by na Pretoria verhuis. In 1979 het die Universiteit van Kaapstad ‘n eredoktorsgraad (honoris causa) aan hom toegeken en in 1985 is die Havengaprys vir Geneeskunde van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskapen Kuns aan hom toegeken vir sy werk. In die sitasie is melding gemaak van die belangrike invloed wat sy navorsing op die
moderne biologies-geneeskundige denke in ons land gehad het asook sy bydrae tot die skepping van die Afrikaanse Mikrobiolo-giese vaktaal. Hy het ook belangrike insette op die gebied van Mediese Onderwys gelewer. Prof Coetzee was die outeur of mede-outeur van meer as ‘n honderd artikels wat in wetenskaplike vaktydskrifte verskyn het.

 
   
Prof Jack Nicol Coetzee was head of the University of Pretoria’s Department of Bacteriology from 1957 to 1974. He becamefamous, in particular, for his research on microbic genetics. Based on the success that he achieved in this field, the Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) established a research unit for microgenetics in Department of Bacteriology in 1964.The unit – with Prof Coetzee as its first director – conducted research, in particular, on virusses and plasmides of bacteria. Prof Coetzee also did pioneering work on the genusses proteus and lactobacillus. He obtained his MBChB degree from theUniversity of Cape Town in 1947 and his MD (Pathology) in 1951. Afterwards, he worked as a bacteriologist in Cape Town for a short period, before relocating to Pretoria. In 1979, he was awarded an honorary doctorate (honoris causa) by the Universityof Cape Town, and in 1985, was awarded the Havenga Prize for Medicine of the Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns for his work. In the citation, mention is made of the important impact of his research on modern biological-medical thinkingin our country and his contribution to the creation of the Afrikaans Microbiological technical terminology. He also made important inputs in the field of the teaching of medicine. Prof Coetzee was the author or co-author of more than a hundred articles thatappeared in scientific journals.