University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
About UP

Prof J.M. Malloch-Brown

(1929 - 2004)

Prof John Michael Malloch-Brown – beter bekend as Mike Brown – het sy curriculum vitae met die volgende vraag afgesluit: In die aand van my lewe sal ek na die sonsondergang kyk... Het ek die wêreld met liefde gevul deur my hele lewe? Volgensdiegene wat hom geken het, is die antwoord op hierdie vraag ’n onomwonde ‘ja’. Prof Malloch-Brown was Adjunk-Dekaan van die Mediese Universiteit van Suidelike-Afrika (Medunsa) se Fakulteit Veeartsenykunde en Fakulteit Gesondheid gedurende diesewentiger- en tagtigerjare. Sy navorsingsbelangstellings het taksonomiese plantkunde, planttoksikologie, kliniese farmakologie vir diere en mense en voeding (hy het verskeie kookboeke geskryf) ingesluit. Prof Malloch-Brown het sy BVSc-graad (cum laude)in 1951 en sy DVSc (cum laude) in 1970 aan die Universiteit van Pretoria voltooi. Hy het nagraadse studies in biochemie en mensfisiologie in die Verenigde Koninkryk (VK) en in diabetes mellitus en biochemie aan die universiteite van Cornell, VerenigdeState van Amerika (VSA), Bristol (VK) en Edinburgh (Skotland) onderneem. Hy het sy professionele loopbaan as staatsveearts en dosent in dierefisiologie in 1953 aan UP begin. Hy is tot senior staatsveearts en senior dosent in dierebiochemie bevordervoordat hy na algemene chirurgie en obstetrie en uiteindelik mensbiochemie en -fisiologie in die Fakulteit Geneeskunde aan UP oorgeslaan het. Hy het as ’n professor in dierefisiologie by Medunsa aangesluit en het later AdjunkDekaan geword. Hy is later as hoof van die Departement Mediese Fisiologie in die Fakulteit Geneeskunde aan Medunsa aangestel en is uiteindelik na Adjunkdekaan bevorder. Ná sy aftrede in 1981 het hy ’n posisie as produksiebiochemikus by Pharma Natura op die maatskappyse mediese plaas in Graskop aanvaar. Hy het op verskeie komitees en rade gedien, en was onder andere ’n lid van die
New York Academy of Science, genoot van die Vereniging vir Fisiologiese Wetenskappe in Suidelike-Afrika, Suid-Afrikaanseafgevaardigde na die internasionale kongres vir gevorderde radioaktiewe isotooptegnieke in dierewetenskappe en ’n lid van die Suid-Afrikaanse Veeartsenykundige Vereniging. Hy was outeur of mede-outeur van 83 wetenskaplike publikasies en vier boekeoor mediese biochemie. Hy is onverwags oorlede in 2004. Hy sal onthou word as ’n man wat baie vir sy medemens omgegee het en die akademiese wêreld verlaat het om medestigter van Lifeline (Gauteng) te word.

 
   
Prof John Michael Malloch-Brown — better known as Mike Brown — ended his curriculum vitae with the following question: Inthe evening of my life, I shall look to the sunset … Did I fill the world with love, my whole life through? According to those who knew him, the answer to this question is an unequivocal ‘yes’. Prof Malloch-Brown was Deputy Dean of the Medical University of Southern Africa’s (Medunsa) Faculty of Veterinary Sciences and Faculty of Health during the seventies and eighties. His research interests included taxonomic botany, plant toxicology, clinical pharmacology for animal and human and nutrition (hepenned several cookery books). Prof Malloch-Brown completed his BVSc degree (cum laude) at the University of Pretoria (UP) in 1951 and obtained his DVSc (cum laude) in 1970. He undertook post-graduate studies in biochemistry and human physiologyin the United Kingdom (UK) and in diabetes mellitus and biochemistry at the Universities of Cornell, United States of America (USA), Bristol (UK) and Edinburgh (Scotland). He started his professional career as a state veterinarian and lecturer in animalphysiology at UP in 1953. He was promoted to senior state veterinarian and senior lecturer in animal biochemistry before switching to general surgery and obstetrics and eventually to human biochemistry and physiology in the Faculty of Medicine atUP. He joined Medunsa as a professor in animal physiology and later became Deputy Dean. He was later appointed as head of the Department of Medical Physiology in the Faculty of Medicine at Medunsa and was eventually promoted to Deputy Dean.After his retirement in 1981, he accepted a position as production biochemist for Pharma Natura at its medical farm in Graskop. He served on many committees and boards, including as a member of the New York Academy of Science, Fellow of theSociety for Physiological Sciences in Southern Africa, South African delegate to the International Congress for Advanced Radio-
active Isotope Techniques in the Animal Sciences and as a member of the South African Veterinary Association. He authoredor co-authored 83 scientific publications and four books on medical biochemistry. He died unexpectedly in 2004. He will be remembered as a man who cared deeply for his fellow human beings and left academic life to co-found Lifeline (Gauteng).