University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
About UP

Prof A.P. Grove

(1918 - 2004)

Prof Alewyn Petrus Grové was Dekaan van die Universiteit van Pretoria se Fakulteit Lettere en Wysbegeerte en ook hoof vandie Departement Afrikaans/Nederlands. Die departement is later onder sy leiding gekonsolideer tot die Departement Afrikaans. In 1938 verwerf Prof Grové sy BA-graad, die daaropvolgende jaar sy MA-graad(Afrikaans/Nederlands) (cum laude) en in1940 sy HOD (cum laude) aan die Potchefstroom Universiteit vir Christelike Hoër Onderrig. In 1941 word hy aangestel aan die Potchefstroomse Hoër Gimnasium. Hier is hy veral verantwoordelik vir die onderrig van Latyn (sy tweede hoofvak), en terwyl hyskoolhou en as jong onderwyser by rugby- en krieketafrigting betrokke is, berei hy hom voor op die doktorale eksamen wat hy aan die einde van 1945 aflê. In 1947 word hy aangestel as lektor in Afrikaans/Nederlands aan die Natalse Universiteitskollege(Pietermaritzburg). In 1950 word hy bevorder tot senior lektor en in 1958 tot mede-professor aan hierdie instansie. In 1959 sluit hy by UP aan en in 1962 word hy aangestel as hoof van die Departement Afrikaans. In 1972 word hy op ‘n deeltydse basis Dekaan van die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte en universiteitsverteenwoordiger van die Gemeenskaplike Matrikulasieraad. Vir drie termyne dien hy ook as een van die vier senaatsverteenwoordigers in die Raad van die Universiteit. Aan die einde van1982 lê hy die hoofskap van die Departement Afrikaans neer om heeltyds Dekaan van die fakulteit te word. Prof Grové was by verskeie publikasies betrokke en van 1960 tot 1970 was hy eindredakteur van die tydskrif Standpunte. Hy behartig ook virtwee jaar lank die boekeblad van die destydse dagblad Die Vaderland en in 1963 word hy op ‘n deeltydse basis lid van die Raad van Beheer oor Publikasies. Hy het op verskeiekomitees en rade gedien, onder andere, as Voorsitter van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Hy het verskeie toekennings en pryse ontvang, insluitende dieStalsprys vir Literatuurwetenskap. Hy het 16 artikels in versamel- en huldigingsbundels, 13 bloemlesings, 12 boeke, agt geannoteerde uitgawes en ses artikels wat nie gebundelis nie, gepubliseer.

 /sitefiles/Image/leading_minds/Grove,AP(prof).jpg
   
Prof Alewyn Petrus Grové was Dean of the University of Pretoria’s Faculty of Arts andPhilosophy and also head of the Department of Afrikaans/Dutch. The department was later consolidated under his leadership to form the Department of Afrikaans. Prof Grové obtained his BA degree in 1938, his MA degree (Afrikaans/Dutch) (cum laude) the following year and his Higher Education Diploma (cumlaude) from the Potchefstroom University for Christian Higher Education in 1940. In 1941, he accepted a teaching position at the Potchefstroom Higher Gimnasium. Here he was mainly responsible for the teaching of Latin (his second major subject). Whileteaching and being involved in rugby and cricket coaching as a young teacher, he was preparing for his doctoral examination, which he wrote at the end of 1945. In 1947, he was appointed as a lecturer in Afrikaans/Dutch at the Natal University College(Pietermaritzburg). In 1950, he was promoted to senior lecturer and in 1958 to associate professor of this institution. In 1959, he joined UP and, in 1962, was appointed head of the Department of Afrikaans. In 1972, he became part-time dean of theFaculty of Arts and Philosophy and university representative of the General Matriculation Board. He also served for three terms as one of four Senate representatives on the University Council. At the end of 1982, he resigned as head of the Department ofAfrikaans to become full-time Dean of the faculty. Prof Grové was involved in numerous publications and was the final editor of the journal Standpunte from 1960 to 1970. For two years, he was also responsible for the regular feature on books in theformer daily newspaper, Die Vaderland, and, in 1963, became a part-time member of the Publication Control Board. He served on several committees and boards, among others, as Chairman of the Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Hereceived various awards and prizes, including the Stals Prize for the history of literature. He published 16 articles in collections and commemorative publications, 13 anthologies, 12 books, eight annotated editions and six unbound volumes.