University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
About UP

Prof R.K. Reinecke

(1924 - 1993)

Prof Richard Karl Reinecke het in 1968 hoof van die Departement Parasitologie in die Fakulteit Veeartsenykunde geword endie pos tot met sy aftrede in 1986 beklee. Prof Reinecke se navorsingsfokus was die voorkoms en verspreiding van interne parasiete – veral nematodes – in verskeie dele vandie land, asook die ontwikkeling van metodes om besmettings te diagnoseer en tegnieke om die doeltreffendheid van middels wat gebruik word om wurmparasiete mee te beveg,getoets. Hy is veral bekend vir die ontwikkeling van gestandaardiseerde metodes vir die
gebruik van wurmlarwes vir doeltreffende toetsing. Hierdie toets was veral van belangtoe ©° aantal nuwe middels gedurende die sestigerjare op die mark gekom het, en diere mettertyd ©° weerstand daarteen ontwikkel het. Regdeur sy loopbaan het hy noue bandemet die nasionale en internasionale farmaseutiese maatskappye wat by die ontwikkeling van nuwe middels betrokke was, behou. Hy is dikwels deur hulle geraadpleeg as ©° kundigeop die gebied. Prof Reinecke het in 1946 sy BVSc-graad en sy DVSc in 1959 aan UP behaal. In 1978 het hy sy MMedVet (Parasitologie)-graad ook aan UP behaal, en tweejaar later sy DSc(Dierkunde)-graad aan die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys. Ná die voltooiing van sy BVSc-graad, het Prof Reinecke ©° privaatpraktyk gevestig. Sewe jaar later het hyhom by die Onderstepoort Veeartsenykundige Navorsingsinstituut (OVNI) as navorser aangesluit en later aan die hoof van die Helmintologie-afdeling gestaan. In 1961 is hy as senior dosent in die Departement Parasitologie in die Fakulteit Veeartsenykundeaangestel, en nog later het hy hoof van dié departement geword. Hy het verskeie toekennings vir sy navorsing ontvang, wat die
Parasitologiese Vereniging van Suidelike Afrika se Elsdon-Dew-medalje ter erkenning van sy navorsingsbydraes insluit. ProfReinecke was die skrywer of medeskrywer van meer as 90 wetenskaplike publikasies.

 /sitefiles/Image/leading_minds/Reinecke,RK(prof).jpg
   

Prof Richard Karl Reinecke became head of the Department of Parasitology in the Faculty of Veterinary Science in 1968 andretained this position until his retirement in 1986. Reinecke’s research focus was the incidence and distribution of internal parasites – especially nematodes – in various part of the country, as well as the development of methods to diagnose infestationsand of techniques to test the effectiveness of drugs used to fight helminths. He is especially known for the development of standardised methods for the use of worm larvae for efficiency testing. This test was especially important when a number ofnew drugs came on the market during the sixties and in later years when animals developed a resistance to them. Throughout his career he maintained close ties with the national and international pharmaceutical companies involved in the development ofnew drugs and was often consulted by them as an expert in his field. Prof Reinecke completed his BVSc degree at UP in 1946 and his DVSc in 1959. In 1978, he obtained his MMedVet (Parasitology) degree at UP and two years later his DSc (Zoology)degree at the Potchefstroom University for Christian Higher Education. After completing his BVSc degree, Reinecke established a private practice. Seven years later he joined the Onderstepoort Veterinary Research Institute (OVRI) at Onderstepoort asa researcher and later headed the Helminthology Section. In 1961 he was appointed as senior lecturer in the Department of Parasitology in the Faculty of Veterinary Science and later became head of department. He received various awards for hisresearch, including the Elsdon-Dew medal in recognition for his research contributions from the Parasitological Association of Southern Africa. Reinecke was author or co-author of more than 90 scientific publications.