University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
About UP

Prof J.M. Greeff

(1970 - )

Jacobus Maree Greeff is ‘n professor in die Departement Genetika aan die Universiteit van Pretoria. Hy is ‘n gedrags- enevolusionêre-ekoloog. Sy navorsing is veral toegespits op die evolusie van reproduksie-strategieë. Sy grootste bydraes tot navorsing tot dusver is die gebruik van wiskundige modelle en rekenaarsimulasies om die evolusie van dieregedrag te verstaan.Sy werk het bygedra tot die wêreldbeskouing dat alle lewende organismes bloot ‘masjiene’ is wat deur ons gene gemanipuleer word om sodoende die frekwensie van die gene te versnel. Spesifieke studies wat hy help bevorder het sluit onder meer in hoedie reproduksie gedrag van die Kaapse heuningby hul sosiale gedrag affekteer; hoe wedywering in families daartoe kan bydra dat wyfies meer vroulike as manlike nasate het, asook hoe die konflik tussen die manlike en vroulike – binne sowel as tussenhermafroditiese individue — hul seksuele strategieë beïnvloed. Prof Greeff het in 1997 sy loopbaan begin as ‘n nadoktorale navorsingsassistent by die Max-Planck-instituut vir Gedragsfisiologie in Duitsland. In 1999 sluit hy by UP aan as ‘n voltydselektor in die Departement Genetika. Hy beklee die posisie tot in 2004 toe hy as ‘n mede-professor in dié departement aangestel word. Hy het sy professorskap in 2007 ontvang. Prof Greeff het sy BSc-graad (Dierkunde en Genetika) in 1991 aan UP voltooien in 1992 sy BSc-graad (Hons) (Dierkunde en Entomologie) aan Rhodes Universiteit (cum laude). In 1997 ontvang hy sy PhD- graad (Dierkunde) by UP. Hy het verskeie pryse en toekennings vir sy navorsing ontvang insluitende die National ResearchFoundation (NRF) se Presidentstoekenning, UP toekennings as Uitnemende Jong Navorser- en Uitnemende Akademiese Presteerder, die Britse Silver Medalje van die Suider Afrika Genootskap vir die Bevordering van Wetenskap en erekleure vanRhodes Universiteit as erkenning vir sy akademiese prestasies. Prof Greeff dien op die redaksionele panele van verskeie
joernale. Hy is die outeur of mede-outeur van meer as 40 artikels in wetenskaplike joernale.

 /sitefiles/Image/leading_minds/04_Greeff.jpg
   
Jacobus Maree Greeff is a professor in the Department of Genetics at the University ofPretoria. He is a behavioural and evolutionary ecologist. His research is particularly focused on the evolution of reproduction strategies. His greatest contribution to research so far isthe use of mathematical models and computer simulations to understand the evolution of animal behaviour. His work contributed to the world view that all living organisms aremere ‘machines’ that are manipulated by their genes in order to speed up the frequency of the gene. Specific studies that he has helped promote include, among others, how thereproductive behaviour of Cape honey bees affect their social behaviour; how competition in families contributes to the females of the species having more female than male offspring;and how conflict between male and female – within and between hermaphroditic individuals – influences their sexual strategies. Prof Greeff started his career as a postdoctoral research assistant at the Max-Planck-Institute for Behavioural Physiology in Germany in 1997. In 1999, he joined UP as a full-timelecturer in the Department of Genetics. He occupied this position until 2004 when he was appointed as an associate professor in this department. He received his professorship in 2007. Prof Greeff completed his BSc degree (Zoology and Genetics) at UPin 1991 and his BSc(Hons) (Zoology and Entomology) at Rhodes University (cum laude) in 1992. In 1997, he received his PhD degree (Zoology) at UP. He has received various prizes and awards for his research, including the President’s Award of theNational Research Foundation (NRF), UP’s Exceptional Young Researcher Award and Exceptional Achiever Award, the British silver medal of the Southern African Society for the Advancement of Science, and academic honours from Rhodes University inrecognition of his achievements. Prof Greeff serves on the editorial panels of various journals. He is the author or co-author of more than 40 articles in scientific journals.