University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
About UP

Prof J.M.T. Labuschagne

(1941 - 2004)

Prof Johan Martin Trotske Labuschagne — of Lappies soos hy algemeen bekend gestaan het — was hoof van die Universiteitvan Pretoria se Departement Inheemse Reg todat die departement geïnkorporeer is in die Departement Privaatreg. Prof Labuschagne is deur sy kollegas beskryf as ‘n innoverende en skeppende navorser wat ‘n leidende rol gespeel het in die instellingen aanbieding van drie nuwe kursusse in die Fakulteit Regsgeleerdheid aan UP. Hierdie kursusse was navorsingsmetodologie vir regstudente, regsantropologie en sportreg. Prof Labuschagne het sy BA, MA DPhil en LLD aan die Potchefstroomse Universiteitvir Christelike Hoër Onderwys behaal. Hy het sy professionele loopbaan in 1968 as staatsadvokaat begin en het vinnig opgang gemaak. In 1970 aanvaar hy ‘n pos as lektor aan die Universiteit van die Noorde (UN) en later ook aan die Universiteit vanPort Elizabeth (UPE). In 1973 aanvaar hy ‘n pos as hoof van die Departement Inheemse Reg aan UP. Hy beklee die pos tot in 2002 toe die departement opgeneem is in die Departement Privaatreg. Hy het op verskeie komitees en rade gedien, insluitendedie Nasionale Komitee vir Inheemse Reg, die Appélraad oor Publikasies, die Sentrums vir Kinderreg en vir Inheemse Reg. Prof Labuschagne het verskeie pryse en toekennings vir sy navorsing ontvang onder meer die Alexander von Humbolt-beurs,toekennings van die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN), die Getrouheidswaarborgfonds vir Prokureurs, Notarisse en Aktevervaardigers en nege toekennings van die UP as Uitnemende Akademiese Presteerder. Hy was ook redakteur van DeJure en die Tydskrif vir Regswetenskap/Journal of Juridical Science. Hy was die outeur of mede-outeur van 556 publikasies waarvan byna almal in geakkrediteerde vaktydskrifte verskyn het. Hy het ook meer as 150 radiodramas geskryf.

/sitefiles/Image/leading_minds/Labuschagne,JMT(prof)B.jpg 
   
Prof Johan Martin Trotske Labuschagne – or Lappies, as he was known – was headof the University of Pretoria’s Department of Indigenous Law until the department was incorporated into the Department of Private Law. Prof Labuschagne was described byhis colleagues as an innovative and creative researcher who played a leading role in the institution and development of three new courses in UP’s Faculty of Law. These courseswere Research Methodology for Law Students, Legal Anthropology and Sport Law. Prof Labuschagne obtained his BA, MA DPhil and LLD from the Potchefstroom University forChristian Higher Education. He began his professional career as a state advocate in 1968 and made rapid progress. In 1970, he accepted a position as a lecturer at the Universityof the North (UN), and later also at the University of Port Elizabeth (UPE). In 1973, he accepted a position as head of the Department of Indigenous Law at UP. He held thisposition until 2002 when the department was incorporated into the Department of Private Law. He served on various committees and councils, including the National Committee for Indigenous Law, the Publication Appeals Board, the Centre for Child Law and the Centre for Indigenous Law. Prof Labuschagnereceived various prizes and awards for his research, including the Alexander von Humbolt bursary, awards from the Human Sciences Research Council (HSRC), the Attorney’s Fidelity Fund and UP’s Exceptional Achiever Award on nine occasions. Hewas also editor of De Jure and the Journal of Juridical Science. He was the author or co-author of 556 publications, of which almost all appeared in accredited journals. He also wrote more than 150 radio dramas.