University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
About UP

Prof E. Seevinck

(1945 - )

Evert Seevinck was ©° professor in mikro-elektronika aan die Universiteit van Pretoria, asook ©° onafhanklike konsultant tot en metsy aftrede in 2003. Voor hierdie tydperk was hy ©° senior navorser in mikro-elektronika by die Philips Navorsingslaboratoriums in Nederland, waar hy op analoog-, gemengdesein-, geheue-, bipolêre en CMOS-navorsing gefokus het. Prof Seevinck, ©°gebore Nederlander, het sy professionele loopbaan by Philips Semi-geleiers begin waar hy op die ontwerp en toepassing van analoog-geïntegreerde stroombane gefokus het. In 1973 is hy na Philips Komponente in Johannesburg verplaas waar hy by dieontwikkeling van elektroniese stroombane vir televisieseinontvangers betrokke was. In 1975 het hy hom by die Wetenskaplike
Navorsings- en Nywerheidsraad (WNNR) aangesluit, om die teorie en ontwerp van bipolêr geïntegreerde stroombane na tevors. In 1981 het hy na Philips in Nederland teruggekeer om aan die ontwerp van bipolêr geïntegreerde stroombaanversterkers te werk. Twee jaar later het hy ©° pos as professor in mikro-elektronika aan die Universiteit van Twente in Nederland aanvaar. Hyhet in 1985 ©° pos by die Philips Navorsingslaboratoriums, en in 1996 ©° deeltydse professorskap aan UP aanvaar. Terselfdertyd het hy begin om as ©° onafhanklike konsultant deur sy firma, Circuit Research International, te werk. Prof Seevinck het sy BSc-graad (Wiskunde en Fisika) in 1965 aan UP voltooi. Hy het toe sy BSc(Ingenieurswese) in 1969, sy BSc(Hons)(Elektronika) (cum laude) in 1974, en sy DSc(Ingenieurswese) in 1981 verwerf – ook aan UP. Sy grootste prestasies sluit die ontwerp van©° IC-produk (TDA 1514: ©° 50 Watt oudio-versterker IC) wat onafhanklik as die beste in Europa beoordeel is, en die Philips-navorsingsuitvindingstoekenning in. Prof Seevinck het verskeie oorspronklike resultate in elektronika-netwerkteorie, veral opdie gebied van translineêre stroombane en analoogfilters, gelewer. Hy het meer as 50 artikels in wetenskaplike vaktydskrifte gepubliseer, waarvan vier al meer as ©° honderd keer aangehaal is. Hy het ook een boek gepubliseer en twee hoofstukke totboeke bygedra. Daarbenewens het hy meer as 50 patente op sy naam, waarvan meer as 30 in die Verenigde State van Amerika (VSA) gepatenteer is.

 

 
   

Evert Seevinck was a professor in microelectronics at the University of Pretoria as well as an independent consultant, untilhis retirement in 2003. Prior to that, he was a senior researcher in microelectronics at the Philips Research Laboratory in The Netherlands where he focused on analogue, mixed-signal, memories, bipolar and CMOS research. Prof Seevinck, born inThe Netherlands, started his professional career at Philips Semiconductors, where he worked on the design and application of analogue integrated circuits. In 1973, he was transferred to Philips Components in Johannesburg where he was involved in thedevelopment of electronic circuits for television receivers. In 1975 he joined the Council for Scientific and Industrial Research
(CSIR) to research the theory and design of bipolar integrated circuits. In 1981, he returned to Philips in The Netherlands to workon the design of bipolar integrated circuit amplifiers. Two years later he accepted a position as professor in microelectronics at the University of Twente in The Netherlands. In 1985, he accepted a position at the Philips Research Laboratory, and in 1996,he accepted a part-time professorship at UP. At the same time he started working as an independent consultant via his firm Circuit Research International. Prof Seevinck completed his BSc degree (Mathematics and Physics) at UP in 1965. He thenwent on to complete his BSc degree (Engineering) in 1969, his BSc (Hons) degree (Electronics) (cum laude), in 1974, and his
DSc degree (Engineering) in 1981 – also at UP. His main achievements include designing an IC-product (TDA 1514: a 50 wattaudio amplifier IC), which was independently judged as the best in Europe, and being awarded the Philips Research Invention Award. Prof Seevinck has contributed several original results in electronic network theory, notably in the fields of translinearcircuits and of analogue filters. He has published more than 50 articles in scientific journals, of which four have each been cited more than a hundred times. He has also published one book and contributed two chapters to books. In addition, he has morethan 50 patents to his name, of which more than 30 have been patented in the United States of America.