University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Fakulteit Geesteswetenskappe


Kliek hier vir toegang


Die volgende voorgraadse studieprogramme word in die Fakulteit Geesteswetenskappe aangebied:

Vir meer inligting oor toelatingsvereistes, sluitingsdatums vir aansoeke en keuringsvereistes vir grade kan jy die Fakulteit Geesteswetenskappe se voorgraadse brosjure raadpleeg.  

(Voornemende studente wat Sielkunde wil studeer, moet vir die graad BA - Algemeen registreer en Sielkunde as een van hulle hoofvakke neem.)

Neem asseblief kennis dat die Universiteit van Pretoria die opskorting van die BA(Hons)-program in Joernalistiek vanaf 2015 oorweeg. Potensiële aansoekers sal deur middel van toepaslike media in kennis gestel word sodra 'n besluit daaroor geneem is.

Algemeen vormende Baccalaureus Artium (BA) (BA - Algemeen)

Baccalaureus Artium in Tale
(BA Tale) 

 • met spesialisering in Tale 
 • met spesialisering in Engels 
 • met spesialisering in Internasionale Studies 
 • met spesialisering in Politieke Studies

Baccalaureus in Sosiale Wetenskappe (BSocSci)

 • met spesialisering in Bedryfsosiologie en Arbeidstudies 
 • met spesialisering in Filosofie, Politiek en Ekonomie [FPE] Nuwe graad, aangebied vanaf 2014

Baccalaureus in Erfenis- en Kultuurwetenskappe (BHSC)

 • met spesialisering in Erfenis- en Kultuurtoerisme

Baccalaureus in Kommunikasiepatologie (BKommunikasiepatologie) 

 • met spesialisering in Oudiologie 
 • met spesialisering in Spraak-Taalpatologie 

Baccalaureus in Maatskaplike Werk (BMW)

Baccalaureus Artium in Sport en Vryetydstudies

 • Opsie: Sport- en Rekreasiebestuur
 • Opsie: Sportsielkunde
 • Opsie: Sport en Vryetyd in die Samelewing
 • Opsie: Sportafrigtingswetenskappe

Baccalaureus in Sportwetenskappe (BSportSci) en
Baccalaureus Artium (Menslike Bewegingskunde)  

Nota: Die Fakulteit Geesteswetenskappe gaan met  ingang 2014 die bestaande akademiese Departement Biokinetika, Sport en Vryetydwetenskappe in twee aparte akademiese departemente verdeel. Die bestaande grade, BA Menslike Bewegingskunde, BA Menslike Bewegingskunde Opsie: Sportsielkunde, BSportSci en BSportSci Opsie: Gholf word in 2015 vervang deur die BA Sport- en Vryetydstudies en BSportSci-grade wat onderskeidelik in die Fakulteit Geesteswetenskappe en

Fakulteit Gesondheidswetenskappe gehuisves sal word.

 

Raadpleeg asb die Fakulteit Gesondheidswetenskappe vir inligting oor die BSportSci- en BSportSci Opsie: Gholf-graad asook die Hoër Sertifikaat in Sportwetenskap. (Die Sertifikaat in Sportwetenskappe word vanaf 2015 nie meer aangebied nie, maar word vervang deur die Hoër Sertifikaat in Sportwetenskap).

Baccalaureus of Baccalaureus Artium in die Kunste

 • BA in Beeldende Kunste 
 • BA in Inligtingsontwerp 
 • BA in Visuele Studies 
 • Baccalaureus in Musiek (BMus)
 • BA in Musiek 
 • BA in Drama

Ander

 • BA met spesialisering in Regte

(Vir meer inligting oor toelatingsvereistes, sluitingsdatums vir aansoeke en keuringsvereistes vir grade kan jy die Fakulteit Geesteswetenskappe se voorgraadse brosjure raadpleeg).