University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
About UP

Prof N. C. Bennett

(1961 - )

Nigel C Bennett is ‘n professor in die Universiteit van Pretoria se Departement Dierkunde en Entomologie. Die Departement Wetenskap en Tegnologie (DST)/National Research Institute (NRF) se Leerstoel in Soogdiergedragsekologie en Fisiologie en die UP Austin Robert Leerstoel in Afrika Soogdierkunde, wat gesetel is in die Soogdiernavorsingsinstituut (SNI), is aan hom toegeken. Prof Bennett se navorsingsfokus is ekologie en die fisiologie en gedrag van diere. Hy gebruik die Afrika-tandmol as model vir sy navorsing. Hy en sy mede-werkers bestudeer die ekologiese en fisiologiese faktore wat reproduksiebeheer, asook die evolusie van sosialisering, beïnvloed. Sy studies verskil van ander navorsers wat samewerkende voortplanting van soogdiere bestudeer, omdat hy sy navorsing vanuit verskillende perspektiewe benader. Die voordeel van hierdie veelvlakkige benadering is dat dit gelei het tot ‘n geïntegreerde begrip van die onderdrukking van voortplanting in tandmolle – iets wat nog nie voorheen vir enige ander taxa bereik is nie. Sy navorsingswerk word beskou as die internasionale maatstaf wat begrip betref van die beperkinge ten opsigte van die stamgeskiedenis en ekologie wat die suksesvolle voortplanting en sosiale evolusie van soogdiere reguleer. Hy word gereken as een van die top navorsers ter wêreld wat die sosiale regulering van voortplanting in soogdiere bestudeer. Prof Bennett het sy BSc(Hons) in 1983 aan die Universiteit van Bristol in die Verenigde Koninkryk (VK) behaal. Nadat hy sy PhD aan die Universiteit van Kaapstad voltooi het, word hy in 1988 aangestel as ‘n junior dosent in dierkunde by dié instelling. Hy beklee die pos tot sy aanstelling in 1995 as ‘n senior dosent in die Departement Dierkunde en Entomologie aan UP. In 2001 word hy bevorder tot professor. Hy het reeds verskeie toekennings en pryse vir sy navorsing ontvang, onder andere UP se Kanselierstoekenning, asook die Uitnemende Presteerderstoekenning vir die afgelope ses jaar. Hy is ‘n genoot van die Zoological Society of London, asook van die Royal Society of South Africa. Hy is ook die afgelope twee jaar President van die Dierkunde Gemeenskap van Suider-Afrika. Prof Bennett het 141 artikels in geakkrediteerde internasionale portuurbeoordeelde wetenskaplike vaktydskrifte gepubliseer. Hy was die mede-outeur van ‘n boek wat deur Cambridge University Press gepubliseer is, en het ook tien hoofstukke tot boeke bygedra.

 
   

Nigel C Bennett is a professor in zoology and entomology at the University of Pretoria and also occupies the Department of Science and Technology (DST)/National Research Foundation (NRF) research chair in the field of mammalian behavioural ecology and physiology and the UP Austin Roberts Chair of African Mammalogy at the Mammal Research Institute (MRI). Prof Bennett’s research focus is ecology, animal physiology and behaviour using the African mole-rat as his model animal. He and his co-workers have investigated the ecological and physiological factors that affect the control of reproduction and the evolution of sociality. Unlike other researchers investigating cooperative breeding in mammals, he has done so from a variety of perspectives. The strength of this multi-faceted approach is that it has led to an integrated understanding of reproductive suppression in mole-rates, of a type that has not been achieved for any other taxa. His research has set the benchmark for our understanding of phylogenetic and ecological constraints regulating reproductive success and social evolution in mammalian species. His research record ranks him among the best researchers studying social regulation of reproduction in any group of mammals in the world. Prof Bennett obtained his BSc (Hons) in 1983 from the University of Bristol in the United Kingdom (UK). After completing his PhD at the University of Cape Town (UCT) in 1988, he was employed as a junior lecturer in zoology at the institution until 1995 when he was appointed as a senior lecturer in the Department of Zoology and Entomology at UP. He was promoted to professor in 2001. He has been awarded the UP Chancellor’s Medal for his research, and has received the Exceptional Academic Achiever Award for the past six years. He is a fellow of the Zoological Society of London and a fellow of the Royal Society of South Africa. He has also served as President of the Zoological Community of Southern Africa for the past two years. Prof Bennett has published 141 papers in international peer-reviewed scientific journals, has co-authored a specialist book published by Cambridge University Press and has penned ten chapters in books.