University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
About UP

Prof T.E. Cloete

(1958 - )

Prof Thomas Eugene Cloete is hoof van die Universiteit van Pretoria se Departement Mikrobiologie en Plantpatologie. Prof Cloete was ook verantwoordelik vir die stigting van ‘n Sentrum vir Uitnemendheid in industriële waternavorsing en omgewingsbiotegnologie wat erkenning van die Waternavorsingskommissie, die Wetenskaplike Navorsing en Nywerheidsraad (WNNR), Eskom, Anglo American Research Laboratories en die Kamer van Mynwese se navorsingsorganisasies geniet. Dit het aanleiding gegee tot die vestiging van die Sentrum vir Waterbiotegnologie in 1998 en die UP Waterinstituut in 2007. Hy is tans direkteur van dié instituut en was ook deur die Universiteit gesekondeer as interim hoof uitvoerende beampte van BioPAD. In 1979 behaal Prof Cloete sy BSc-graad (Mikrobiologie) aan die Universiteit van die Oranje Vrystaat (UOVS) gevolg deur sy BSc (Hons) (Plantkunde) die daaropvolgende jaar. Hy behaal sy MSc (Plantkunde) in 1981 aan dieselfde instansie voordat hy sy studies aan UP voortsit waar hy in 1984 sy DSc (Mikrobiologie) voltooi. Pas nadat hy sy BSc voltooi het, word hy aangestel as ‘n navorser in die UOVS se Instituut vir Omgewingstudies. In 1981 word hy opgeroep vir sy verpligte militêre diensplig en word hy aangestel as ‘n projekleier in diens van die wapenvervaardiger, Krygkor. Toe hy sy diensplig in 1983 voltooi, aanvaar hy ‘n pos as tegniese bestuurder van die maatskappy Chemical Services. Hy beklee hierdie posisie tot in 1986 toe hy aangestel word as ‘n senior lektor in UP se Departement Mikrobiologie. In 1990 word hy bevorder tot professor en in 1994 tot hoof van die Departement Mikrobiologie en Plantpatologie. Prof Cloete beklee leiersposisies in verskillende organisasie en liggame, insluitende as voorsitter van die South African Industrial Water Association, die South African Society for Microbiology, die International Water Association en die South African National Committee of the International Union for Microbiological Sciences. Hy dien as Suid-Afrikaanse afgevaardigde in die International Committee of Microbial Ecology, is ‘n lid van die International Association of Water Quality, die International Association for Water Pollution Research and Control, die International Society for Microbial Ecology, die American Society for Microbiology, en die International Biodeterioration Society, om net ‘n paar te noem. Hy is gekies as ‘n genoot van die American Academy for Microbiology, die Water Institute of South Africa en die Academy of Science of South Africa. Hy het verskeie toekennings en pryse ontvang vir sy navorsing, insluitende die South African Industrial Water Association se industriële toekenning vir uitnemende navorsing en bydrae tot die Suid-Afrikaanse waterbedryf, die South African Corrosion Institute se industriële toekenning vir navorsing, UP se Uitnemende Akademiese Presteerdertoekenning, die Technology through Human Resources for Industry Programme (THRIP) Uitnemendheidstoekenning en die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se Havenga Prys vir Biologie. Prof Cloete is die outeur of mede-outeur van meer as 120 wetenskaplike artikels, 4 boeke en het 11 hoofstukke bygedra tot boeke. Hy is ook redakteur van verskeie boeke, insluitende Microbial Community Analysis – the key to the design of biological wastewater treatment plants, Transboundary Rivers, Sovereignty and Development: Hydropolitical Drivers in the Okavango River Basin, Biofilm Monitoring: Water Science and Technology, en Health related water microbiology. Hy het ook agt patente geregistreer, insluitende die Rotoscope Biofilm Monitor.

 /sitefiles/Image/leading_minds/Cloete.jpg
   

Prof Thomas Eugene Cloete is head of the University of Pretoria’s Department of Microbiology and Plant Pathology. Prof Cloete was also responsible for the establishment of a Centre of Excellence in industrial water research and environmental biotechnology, which enjoys the recognition of the Water Research Commission, the Council for Scientific and Industrial Research (CSIR), Eskom, Anglo American Research Laboratories and the research organisations of the Chamber of Mines. This led to the establishment of the Centre for Water Biotechnology in 1998 and the UP Water Institute in 2007. He is currently the director of this institute and was seconded by the University as interim Chief Executive Officer of BioPAD. In 1979, Prof Cloete obtained his BSc(Microbiology) degree from the University of the Orange Free State (UOFS), followed by his BSc(Hons)(Botany) the following year. He obtained his MSc (Botany) in 1981 at the same institution, before continuing his studies at UP, where he completed his DSc (Microbiology) in 1984. Straight after completing his BSc, he was appointed as a researcher at the Institute for Environmental Studies at the UOFS. In 1981, he was called up for military service and was appointed as a project leader in the service of the armament manufacturer, Armscor. Upon completion of his military service in 1983, he accepted a position as technical manager of the company Chemical Services. He occupied this position until 1986 when he was appointed senior lecturer in UP’s Department of Microbiology. In 1990, he was promoted to professor, and in 1994, to head of the Department of Microbiology and Plant Pathology. Prof Cloete holds positions of leadership in various organisations and bodies, including as Chairman of the South African Industrial Water Association, the South African Society for Microbiology, the International Water Association and the South African National Committee of the International Union for Microbiological Sciences. He serves as the South African delegate on the International Committee of Microbial Ecology, is a member of the International Association of Water Quality, the International Association for Water Pollution Research and Control, the International Society for Microbial Ecology, the American Society for Microbiology, and the International Biodeterioration Society, to name but a few. He was elected as a fellow of the American Academy for Microbiology, the Water Institute of South Africa and the Academy of Science of South Africa (SASSAF). He has received several awards and prizes for his research, including the South African Industrial Water Association’s industrial award for exceptional research and contribution to the South African water industry, the South African Corrosion Institute’s industrial award for research, the UP Exceptional Achiever Award, the Technology and Human Resources for Industry Programme (THRIP) Excellence Award and the Havenga Prize of the Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns for biology. Prof Cloete is the author or co-author of more than 120 scientific articles and four books, and has contributed 11 chapters to books. He is also the editor of various books, including Microbial Community Analysis – the key to the design of biological wastewater treatment plants, Transboundary Rivers, Sovereignty and Development: Hydropolitical Drivers in the Okavango River Basin, Biofilm Monitoring: Water Science and Technology, and Health-related Water Microbiology. He also has eight registered patents, including the Rotoscope Biofilm Monitor.