University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
About UP

Prof D.J. Prinsloo

(1953 - )

Prof Daniel Jacobus Prinsloo is hoof van die Departement Afrikatale en voorsitter van die Skool van Tale aan die Universiteit van Pretoria. Prof Prinsloo is die pionier van die korpusrevolusie in Afrika. As gevolg van sy werk het belangstelling in alle aspekte van korpus-gebasseerde navorsing in die afgelope dekade tot so ‘n mate toegeneem dat dit nou beskou word as een van die gewildste navorsingsterreine. Daarby is korpusgebasseerde woordeboeke vir Afrika-tale nou ook die amptelike standaard vir die Pan Suid-Afrikaanse Taalraad (PanSALB) met die samestelling van woordeboeke deur die elf nasionale leksikografiese eenhede. Prof Prinsloo het sy professionele loopbaan in 1976 as junior lektor by UP begin. Hy het in 1995 professor geword, is in 2000 aangestel as hoof van die Department Afrikatale en het in 2006 Voorsitter geword van die Skool van Tale. Prof Prinsloo het sy BA-graad in 1975 aan UP voltooi en sy BA(Hons)(Afrika Tale) in die daaropvolgende jaar. In 1979 het hy sy MA-graad (Afrika Tale) voltooi en in 1984 sy D Litt et Phil deur die Universiteit van Suid-Afrika (Unisa). Prof Prinsloo is ‘n stigterslid van die Afrika Vereniging vir Leksikografie (AFRILEX) en het vir ‘n paar jaar as Voorsitter van dié organisasie gedien. Hy is lid van verskeie rade en kommitees, waaronder die Sesotho sa Leboa Nasionale Leksikografiese Eenheid, die Afrika Tale Vereniging van Suider-Afrika (ALASA) en AFRILEX. Hy het vir baie jare as konsultant vir leksikografiese leiding vir die Nasionale Leksikografiese Eenheid by PanSALB gedien. Prof Prinsloo is ‘n lid van die Dictionary Society of North America, die European Association for Lexicography, die Australian Association for Lexicography, die Asian Association for Lexicography, die Afrika Taal Vereniging vir Suider- Afrika, AFRILEX en die Engelse Akademie van Suid-Afrika. Prof Prinsloo het verskeie toekennings en pryse vir sy navorsing ontvang, waaronder van die Departement van Kuns, Kultuur, Wetenskap en Tegnologie vir die bou van spelkontroleerders, die National Research Foundation (NRF) vir die bou van ‘n woordontleder vir Sepedi, en het reeds drie keer UP se Uitnemende Presteerdertoekenning ontvang. Hy het ook toekennings van AFRILEX en ALASA ontvang vir diens aan die raad en die redaksionele raad, asook van die European Association for Lexicography (EURALEX) vir ‘n ondersoek na die leksikografiese behoeftes van isiNdebele. Prof Prinsloo is outeur en mede-outeur van meer as 60 artikels in wetenskaplike joernale en het agt hoofstukke tot boeke bygedra.

/sitefiles/Image/leading_minds/Danie_Prinsloo.jpg 
   

Prof Daniel Jacobus Prinsloo is head of the Department of African Languages and chairperson of the School of Languages at the University of Pretoria. Prinsloo is the pioneer of the corpus revolution in Africa. As a result of his work, interest in all aspects of corpus-based research has grown to such an extent over the past decade, that it is now regarded as one of the most popular research areas. In addition, corpus-based dictionaries for African languages are now also the official standard of the Pan South African Language Board (PanSALB) for the compilation of dictionaries by the eleven national lexicography units. He started his professional career as a junior lecturer at UP in 1976. In 1995, he became a professor, in 2000 he was appointed as head of the Department of African Languages and in 2006 as Chair of the School of Languages. Prof Prinsloo completed his BA degree in 1975 and his BA (Hons) (African Languages) at UP the following year. In 1979, he completed his Universiteit van Pretoria 141 University of Pretoria MA (Africa languages) and in 1984 his D Litt et Phil through the University of South Africa (Unisa). Prof Prinsloo is a founder member of the African Association for Lexicography (AFRILEX) and served as chairperson of the organisation for a number of years. His membership of boards and committees includes the Sesotho sa Leboa National Lexicography Unit, African Language Association of Southern Africa (ALASA) and AFRILEX. He served for many years as consultant of PanSALB for lexicographic guidance of the national lexicography units. Prof Prinsloo is a member of the Dictionary Society of North America, the European Association for Lexicography, the Australasian Association for Lexicography, the Asian Association for Lexicography, the African Language Association of Southern Africa, the Linguistic Society of Southern Africa, AFRILEX and the English Academy of South Africa. He has received numerous awards and prizes for his research, including from the Department of Arts, Culture, Science and Technology (DACST) for building spelling checkers, the National Research Foundation (NRF) for building a grammar parser for Sepedi and has been recognised three times as a UP Outstanding Academic Achiever. He also received awards from AFRILEX and ALASA for services to the Board and editorial board, and the European Association for Lexicography (EURALEX)for an investigation into the lexicographic needs of isiNdebele. Prof Prinsloo is the author or co-author of more than 60 articles in scientific journals and has contributed eight chapters to books.