University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
About UP

Prof B. Gemser

(1890 – 1962)

Prof Berend Gemser — of Bé, soos hy graag deur sy vriende genoem is — het ’n sleutelrol in die bekendstelling van Semitiese tale aan die Universiteit van Pretoria gespeel. Hy is in Nederland gebore en het in 1913 as ’n teologiestudent by Groningenuniversiteit ingeskryf. In 1917 is hy as ’n predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Lutjegast, ’n klein dorpie in Groningen, georden. Gemser het sy studies voortgesit en sy PhD voltooi terwyl hy Hebreeus aan die Groningen-gimnasium doseer het. In hierdie tyd het hy aan sy eerste boek, getiteld De betekenis van de persoonsnamen voor onze kennis van het leven en denken der oude Babyloniërs en Assyriërs, begin werk. Prof Gemser het sy Dlitt-graad (cum laude) in 1924 aan die Groningen-universiteit ontvang. Hy wou oorspronklik sy doktorsgraad in teologie doen, maar daar is gemeen dat die onderwerp van sy tesis eerder in die Letterefakulteit hoort. Prof Gemser het historiese en letterkundige metodes op die dokumente van die Bybel toegepas, en het geglo dat die studie van alles wat oor Israel se bure ontdek is iets met Bybelse probleme te doen kon hê. Hy het talle boeke geskryf, waaronder Hebreeuse Spraakkuns, die eerste en enigste grammatikaboek oor Bybelse
Hebreeus in Afrikaans, Sprüche Salomos, Biblia Hebraica, Die komende Christus, De Spreuken van Salamo I en II, Psalmen II, Nieu-Hebreeuse Kortverhale, versamel en vertaal en Vragen rond de patriarchen religie. Hy het ook vier hoofstukke tot boeke bygedra en meer as 40 wetenskaplike artikels gepubliseer. In 1926 het Prof Gemser ’n ‘dubbele pos’ by die destydse Transvaal Universiteitskollege (TUK) aanvaar om Hebreeus en Semitiese tale in die Fakulteit Lettere en Ou-Testamentiese Studies in die Gereformeerde Kerk se Fakulteit Teologie te doseer. Deur die loop van sy lewe is Prof Gemser verskeie gesogte posisies in sy vaderland aangebied, maar het hulle almal van die hand gewys om by die Universiteit te bly. Vanaf 1944 het Prof Gemser op die onderrig van Ou-Testamentiese Studies gefokus tot en met sy aftrede in 1955. Kort daarna het hy Suid-Afrika verlaat om ’n aanstelling in die Departement Semitiese Tale by sy alma mater te aanvaar.
 
Prof Berend Gemser — or Bé, as he was fondly called by his friends — played a key role in the introduction of Semitic languages at the University of Pretoria. He was born in The Netherlands and enrolled as a student of theology at Groningen University in 1913. In 1917 he was ordained as a minister in the Dutch Reformed Church in Lutjegast, a small village in Groningen. Prof
Gemser continued his studies and completed his PhD while teaching Hebrew at the Groningen Gymnasium. During this time he started work on his first book, entitled De betekenis van de persoonsnamen voor onze kennis van het leven en denken der oude Babyloniërs en Assyriërs. Prof Gemser received his DLitt degree (cum laude) in 1924 from the Groningen University. He
had originally intended to do his doctorate in theology, but the subject of his thesis was deemed to belong more to the Faculty of Arts. Gemser applied historical and literary methods to the documents of the Bible and believed that the study of everything discovered among Israel’s neighbours might have some bearing on Biblical problems. He authored numerous books, including Hebreeuse Spraakkuns, the first and only grammar book of Biblical Hebrew in the Afrikaans language, Sprüche Salomos, Biblia Hebraica, Die komende Christus, De Spreuken van Salamo I and II, Psalmen II, Nieu-Hebreeuse Kortverhale, versamel en vertaal and Vragen rond de patriarchen religie. He also contributed four chapters to books and more than 40 scientific articles.
In 1926 Prof Gemser accepted a ‘double-posting’ at the then Transvaal University College (TUC) to teach Hebrew and Semitic languages in the Faculty of Arts and Old Testament Studies in the Reformed Church’s Faculty of Theology. Throughout his lifetime, Prof Gemser was offered numerous prestigious positions in his homeland, but declined them all in favour of staying
at the University. From 1944 onwards, Prof Gemser focused on the teaching of Old Testament Studies up until his retirement in 1955. He left South Africa shortly after he retired to take up an appointment in the Department of Semitic Languages at his Alma Mater.