University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Onderwysbestuur en -beleidstudie

Akademiese Programme

PhD met spesialisering in Onderwysbestuur, Onderwysreg en Onderwysbeleid
PhD met spesialisering in Beleidsimplementering
Navorsingsgebaseerde MEd met spesialisering in Onderwysbestuur, Onderwysreg en Onderwysbeleid

Kursuswerk MEd met spesialisering in Onderwysleierskap

B Ed Hons-graad in Onderwysbestuur, Onderwysreg en Onderwysbeleidstudies aangebied in beide die kontak- en afstandsonderrigmodules

Gevorderde onderwyssertifikaat (ACE) in Skoolleierskap gerig op skoolhoofde, aangebied as ’n loodsprogram in samewerking met die Departement van Onderwys

Gevorderde onderwyssertifikaat (ACE) in Onderwysbestuur, gerig op onderwysers en Departementshoofde ten einde hulle in staat te stel om self hul klaskamers te bestuur en tot die doeltreffende funksionering van hul skole by te dra. Hierdie program word slegs deur middel van afstandsonderrig aangebied.

Personeel is ook betrokke by die lewering van bestuursverwante modules in programme buite die departement, soos die Nagraadse Sertifikaat in Hoër Onderwys en die voorgraadse BEd programme.