University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Department of Anthropology & Archaeology

New teaching vacancy


Posted on 29 March 2011

The Department of Anthropology and Archaeology invites applications for one teaching post in Anthropology from candidates specialising in the fields of Economic Anthropology and/or the Anthropology of Development;

 
   
  UP Posting - Academic
  FACULTY OF HUMANITIES
DEPARTMENT OF ANTHROPOLOGY AND ARCHAEOLOGY
LECTURER/SENIOR LECTURER IN ANTHROPOLOGY (ONE POST) 


(Scroll down for Afrikaans)


In the pursuit of the ideals of excellence and diversity, the University of Pretoria wishes to invite applications for the above vacancy.


The University of Pretoria's commitment to quality makes us one of the top research Universities in the country and gives us a competitive advantage in international science and technology development.


RESPONSIBILITIES:

The incumbent will be required to:

• Teach at undergraduate and postgraduate levels, particularly in the fields of Economic Anthropology and/or the Anthropology of Development;
• Develop curricula for, and co-ordinate, programmes at undergraduate and postgraduate levels, particularly in the fields of Economic Anthropology and/or the Anthropology of Development;
• Conduct and publish research in one or both of the fields identified above;
• Undertake academic administration and other tasks as determined by the Head of Department;
• Participate in the Department’s strategic initiatives relating to teaching, research and community engagement activities.


MINIMUM REQUIREMENTS:

LECTURER: 

• Master’s degree in Social or Cultural Anthropology;
• Appropriate research and publication track record, particularly in the fields of Economic Anthropology and/or the Anthropology of Development;
• Appropriate teaching experience;
• Appropriate language and communication skills;
• Good interpersonal and mentoring skills.


SENIOR LECTURER:

• Doctorate in Social or Cultural Anthropology;
• Appropriate research and publication track record, particularly in the fields of Economic Anthropology and/or the Anthropology of Development;
• Appropriate teaching experience;
• Proven postgraduate supervision skills at the appropriate level;
• Appropriate language and communication skills;
• Good interpersonal and mentoring skills.


RECOMMENDATION:

• Experience in the applied field of development.The annual remuneration package will be commensurate with the incumbent’s level of qualification and experience, as determined by UP policy guidelines. UP subscribes to the BESTMED medical aid scheme and contributes 50% of the applicable monthly premium.


Applicants are requested to apply online quoting the applicable reference number.


In application for this post, please attach:

• A comprehensive CV;
• Certified copies of qualifications;
• Names and contact details (telephone and e-mail details) of 3 contactable referees;
• Names and contact details of peer reviewers (academic and research);
• Self evaluation.


CLOSING DATE:  29th April 2011


No application will be considered after the closing date, or if it does not comply with at least the minimum requirements.


ENQUIRIES:  Prof I Pikirayi - Tel: (012) 420 2595


Should you not hear from the University of Pretoria by 30 June 2011, please accept that your application has been unsuccessful.


The University of Pretoria is committed to equality, employment equity and diversity.


In accordance with the Employment Equity Plan of the University and its Employment Equity goals and targets, preference may be given, but is not limited to candidates from under-represented designated groups.


All candidates who comply with the requirements for appointment are invited to apply.


The University of Pretoria reserves the right not to make an appointment to the posts as advertised.(Afrikaanse weergawe)FAKULTEIT GEESTESWETENSKAPPE
DEPARTEMENT ANTROPOLOGIE EN ARGEOLOGIE
LEKTOR / SENIOR LEKTOR IN ANTROPOLOGIE (EEN POS)


In die nastrewing van die ideale van uitnemendheid en diversiteit, word aansoeke vir die bogenoemde pos ingewag.


Die Universiteit van Pretoria se verbintenis tot kwaliteit maak ons een van die top navorsingsuniversiteite in die land en gee ons ‘n mededingende voordeel in internasionale wetenskap- en tegnologie-ontwikkeling.PLIGTE:

• Onderrig van voor- en nagraadse studente, veral op die terrein van Ekonomiese Antropologie en/of die Antropologie van Ontwikkeling;
• Kurrikula-ontwikkeling en programkoördinering op voor- en nagraadse vlak, veral op die terrein van Ekonomiese Antropologie en/of die Antropologie van Ontwikkeling;
• Onderneem en publiseer navorsing binne een of albei bogenoemde terreine;
• Akademiese administrasie en ander pligte soos bepaal deur die Departementshoof;
• Deelname aan die Departement se strategiese inisiatiewe ten opsigte van onderrig, navorsing en gemeenskapsbetrokkenheid.


MINIMUM VEREISTES:

LEKTOR:

• Magistersgraad in Sosiale of kulturele Antropologie;
• ‘n Toepaslike navorsing- en publikasierekord, veral op die terrein van Ekonomiese Antropologie en/of die Antropologie van Ontwikkeling;
• Toepaslike onderrigervaring;
• Toepaslike taal- en kommunikasievaardighede;
• Goeie interpersoonlike en mentorvaardighede.


SENIOR LEKTOR:

• Doktorsgraad in Sosiale of Kulturele Antropologie;
• ‘n Toepaslike navorsing- en publikasierekord, veral op die terrein van Ekonomiese Antropologie en/of die Antropologie van Ontwikkeling;
• Bewese studieleiding vaardighede op toepaslike vlak;
• Toepaslike onderrigervaring;
• Toepaslike taal- en kommunikasievaardighede;
• Goeie interpersoonlike en mentorvaardighede.


AANBEVELING:

• Ondervinding in die toegepaste veld van ontwikkeling.


Die jaarlikse vergoedingspakket vir hierdie pos sal in ooreenstemming met die suksesvolle kandidaat se kwalifikasie- en ervaringsvlak wees. UP onderskryf die BESTMED mediese skema en dra 50% van die toepaslike maandelikse paaiement by.


Aansoekers word versoek om elektronies aansoek te doen met vermelding van die toepaslike verwysingsnommer.


Om aansoek te doen vir hierdie pos, heg asseblief aan:

• ‘n Omvattende CV;
• Gesertifiseerde afskrifte van kwalifikasies;
• Die name en kontakbesonderhede (e-pos en telefoonbesonderhede) van 3 kontakbare referente;
• Die name en kontakbesonderhede van eweknie beoordelaars (akademie en navorsing);
• Selfevaluering.


SLUITINGSDATUM: 29 April 2011


Geen aansoek sal oorweeg word as dit na die sluitingsdatum ontvang word nie, of as dit nie ten minste aan die minimum posvereistes voldoen nie.


NAVRAE: Prof I Pikirayi - Tel: (012) 420 2595


Indien daar nie teen 30 Junie 2011 met u in verbinding getree is nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.


Die Universiteit van Pretoria is verbind tot gelykheid, billike diensbetrekkinge en diversiteit.


Ooreenkomstig die Gelyke Indiensnemingsplan van die Universiteit en die doelwitte en teikens wat daarin vervat is, mag voorkeur gegee word aan kandidate uit onderverteenwoordigde aangewese groepe maar word nie tot sulke kandidate beperk nie.


Alle kandidate wat aan die aanstellingsvereistes voldoen word uitgenooi om aansoek te doen.


Die Universiteit van Pretoria behou die reg voor om nie 'n aanstelling in die pos soos geadverteer te maak nie.


Bookmark this page: