University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Belasting

Voorgraads

Voornemende studente moet die jaarboek en/of voorgraadse brosjure van die fakulteit raadpleeg vir meer inligting oor die toelatingsvereistes van die onderstaande programme.

Klik hier vir meer inligting
what to study


2014 Internasionale toelatingsvereistes - Voorgraads

Die Departement Belasting bied die volgende voorgraadse graad aan in samewerking met die Departement Finansiële Bestuur:

Die BCom Interne Ouditkunde, BCom opsie Belasting en die BCom Finansiële Bestuurswetenskappe graadprogramme is saamgesmelt om een graad te vorm, naamlik die BCom Finansiële Wetenskappe-graad. Vir meer inligting sien die BCom Finansiële Wetenskappe brosjure.

Kontak: Dr Braam Lowies by Tel: 012 420 3404 of e-pos braam.lowies@up.ac.za 


Ander voorgraadse graad waarby die Departement Belasting betrokke is:

Wat behels die graad?

Die BCom Rekeningkundige Wetenskappe is ’n drie-jaar graad wat gevolg word deur een addisionele jaar om ’n BCom(Hons) en die Sertifikaat in die Teorie van Rekeningwetenskappe (STR) te verwerf. ’n Leerkontrak van drie jaar kan daarna voltooi word, waartydens die toepaslike professionele kwalifiserende eksamens afgelê word. Die suksesvolle voltooiing van die drie-jaar leerkontrak en die betrokke kwalifiserende eksamens stel die kandidaat in staat om by die Suid-Afrikaanse Instituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters (SAIGR) as ’n GR(SA) te registreer.

Wat kan met die graad bereik word?

Die BCom Rekeningkundige Wetenskappe is ’n geakkrediteerde program wat deel vorm van die vereistes vir opleiding as ’n geoktrooieerde rekenmeester GR(SA), beide binne en buite die openbare praktyk, sowel as vir ’n geregistreerde rekenmeester en ouditeur (GRO) vir rekenmeesters en ouditeurs in openbare praktyk. Die GR(SA)- en GRO-kwalifikasie is die hoogste professionele kwalifikasies in rekeningkunde in Suid-Afrika en word internasionaal hoog aangeskryf.