University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Studentesake

Geïntegreerde studenteondersteuning

Welkom by die Universiteit van Pretoria.  Jy betree 'n opwindende nuwe fase van jou lewe – een wat daarop gemik is om jou vir 'n beter toekoms voor te berei -  nie slegs vir jouself nie, maar ook vir die ganse mensdom.

Die talle nuwe uitdagings wat op jou wag kan jou opgewonde maak  maar dit kan terselfdertyd ook 'n bietjie angstigheid en 'n gevoel van ontnugtering meebring.  Weet altyd dat jy nooit alleen deur hierdie gevoelens hoef te werk nie - of dit akademiese- of emosionele ondersteuning is wat jy benodig, die Universiteit se geïntegreerde studenteondersteuningsdienste is net 'n telefoonoproep ver.

UP 24-uur krisislyn: 0800 00 64 28.

Die verskeie ondersteuningdienste is in drie kategorieë gegroepeer ten einde jou soektog te vergemaklik:

Akademiese Ondersteuning
Sosiale- en Emosionele Ondersteuning

Akademiese Ondersteuning

Benodig jy ’n mentor om jou rigting te gee in die vreemde nuwe situasie waarin jy jou bevind?
Benodig jy akademiese ondersteuning in die vorm van ’n verlengde kurrikulumprogram?
Mentorskapprogram is in die fakulteite Natuur- en Landbouwetenskappe, Ingenieurswese, Bou-omgewing en Inligtingtegnologie, en Geesteswetenskappe beskikbaar. Hierdie program is daarop gerig om nuwe studente by te staan ten einde sukses van hul Universiteitsloopbaan te maak. Mentors is rolmodelle wat nuwe studente help om by hul nuwe omgewing aan te pas.

Studentesake-gebou
Tel: 012 420 3042                                          
Die Universiteit se uitgebreide kurrikulumprogramme in die fakulteite Geesteswetenskappe en Natuur- en Landbouwetenskappe stel studente in staat om hierdie graadprogramme oor tydperk
van vier jaar, in plaas van drie, te voltooi, terwyl dié in die Skool vir Ingenieurswese voorsiening maak daarvoor dat die vierjaarprogram
oor vyf jaar versprei word.

Fakulteitsprogramkoördineerders:
IBIT
Tel: 012 420 4110; e-pos: 5ysp@up.ac.za
Natuur- en Landbouwetenskappe
Tel: 012 420 2514/012 420 4594
Geesteswetenskappe
Tel: 012 420 2188
Benodig jy hulp van ’n tutor om ’n beter begrip van jou studiemateriaal te bewerkstellig?
Voel jy dat jou basiese akademiese vaardighede, soos lees, skryf en analitiese vaardighede tekort skiet?
Tutoriale word aan alle geregistreerde studente gebied. Die doel van hierdie vorm van ondersteuning is om te verseker dat studente persoonlike bystand buite klasverband ontvang. Die voordeel van tutors is dat hulle meer toeganklik is as dosente. Tutoriale word in samewerking met die kursusleiers van die verskeie programme in die onderskeie fakulteite gereël. Kontak jou mentor, fakulteit of die spesifieke akademiese departement
verantwoordelik vir die module waarin jy bystand verlang.
Akademiese ontwikkelingsprogramme is beskikbaar om studente
te ondersteun wat nie oor die nodige basiese akademiese vaardighede
beskik nie. Omdat studente uit verskillende skoolagtergronde kom, poog hierdie programme om die bestaande onderwysgapings in die land te oorbrug. Die klem is op die basiese vaardighede wat vir akademiese sukses en ontwikkeling benodig word.

Studentesake-gebou, Kamer 2-13
Tel: 012 420 2333
Benodig jy hulp om die nodige akademiese hulpbronne wat vir jou studie vereis word te vind?
Benodig jy leiding met jou beroepskeuse?
Die Universiteitsbiblioteek bied belangrike ondersteuning om studente in staat te stel om akademiese sukses te behaal. Die hulpbronne wat beskikbaar is, sluit toerusting, asook elektroniese
en gedrukte hulpbronne in. Afgesien van die verlengde diensure van die biblioteke op die onderskeie kampusse, is daar studiesentrums waarvan studente op 24-uur grondslag gebruik kan maak.

Tel: 012 420 5375/6                                           
Die Universiteit se primêre verantwoordelikheid is die voorbereiding van studente vir hul toetrede tot die arbeidsmag. Die Afdeling Studenteondersteuning voorsien studente, wat in die loop van hul studies onsekerheid ervaar oor hul beroepskeuse, van berading. Loopbaanvoorligting en -plasing word ook deur die Kliëntedienssentrum verskaf.

Studentesake-gebou, Tel: 012 420 2333
Loopbaanplasing:
Kliëntedienssentrum, Tel: 012 420 3111
Benodig jou rekenaargeletterdheid opskerping?
Benodig jou akademiese geletterdheid opskerping?
Opleiding word aan studente verskaf wat nie oor die nodige basiese rekenaarvaardighede beskik wat vir navorsing en die aanbieding van werkopdragte benodig word nie. Rekenaargeletterdheid stel studente in staat om op hoogte van die jongste ontwikkelings in hul studieveld te bly. Rekenaarlaboratoria is op al die Universiteit se kampusse, asook in die koshuise beskikbaar.

Inligtingtegnologiedienste:
Die CIL-modules maak voorsiening vir rekenaargeletterdheid. Indien u verdere ondersteuning benodig kan u dit gerus met 'n betrokke dosent bespreek.
Programme word aangebied om studente se akademiese geletterdheid te ontwikkel. Studente met hoë akademiese potensiaal, maar lae vlak van akademiese geletterdheid, kan hul toekoms in die gevaar stel. Met die verpligte akademiese geletterdheids-toetse wat aan die begin van elke jaar afgelê word, word studente op geskikte program geplaas ooreenkomstig hul risikovlak.

Geesteswetenskappe-gebou
Kamer 17-31
Tel: 012 420 2334
Faks: 012 420 3682 

Sosiale- en Emosionele Ondersteuning

Wil jy graag in een van die Universiteit se bestaande studenteleierskapstrukture opgeneem word?
Wil jy graag aan georganiseerde studenteaktiwiteite deelneem?
Die Universiteit bied geleentheid vir studenteontwikkeling, hetsy in die studentebestuurstrukture of in die strukture van die georganiseerde studentelewe. Formele leierskapsontwikkeling vind plaas deur deelname in die onderskeie studentestrukture, terwyl informele opleiding in die verenigings en organisasies wat by die
Verteenwoordigende Studenteraad (VSR) geaffilieer is, plaasvind.

Tukkiewerf-gebou
Tel: 012 366 9800
Georganiseerde studenteaktiwiteite vind in sowel die koshuis- as
die dagstudentestrukture plaas. Die strukture sluit die VSR, die onderskeie diensverskaffers, studenteverenigings,fakulteits- en
daghuise en die Universiteit se koshuissubstrukture in. Dit bied
aan studente ruimte om aan verskeie aktiwiteite deel te neem wat balans skep tussen akademiese en sosiale ontwikkeling.

Tukkiewerf-gebou
Tel: 012 366 9800
Het jy ’n behoefte aan terapie of berading?
Benodig jy mediese dienste?
Gekwalifiseerde beradingsielkundiges, maatskaplike werkers, kliniese sielkundiges en akademiese beraders is beskikbaar om
studente te ondersteun. Dienste sluit psigometriese toetsing, loopbaanbeplanning, studietegnieke, persoonlike bemagtiging en lewensvaardighede in. Emosionele ondersteuning word ook na-uurs
gebied en professionele personeel is beskikbaar vir noodgevalle.

Tel: 012 420 2333 (kantoorure)
        012 420 2310 (na-ure)
        080 000 64 28 (tolvry)
Die Studentegesondheidskliniek bied dienste aan wat verband hou
met algemene geneeskunde, manlik/vroulik-gesondheid, vrywillige berading en toetsing (VCT) en behandeling vir middelmisbruik.
Mediese dokter en verpleegkundiges is regdeur die dag, vyf dae week in die Studentegesondheidsdienste-gebou beskikbaar, terwyl voltydse personeelkorps aan die VCT-kliniek toegewy is.

Roperstraat 25 (oorkant Roosmaryn-koshuis)
Tel: 012 420 2500
Benodig jy toegang tot ondersteuning en navorsing wat met MIV en VIGS verband hou?
Het jy ’n gestremdheid wat spesiale leerbehoeftes noodsaak?
Die Centre for the Study of AIDS bied wye reeks MIV-verwante dienste. Dit is onafhanklike sentrum wat in die Huis en Haardgebou op die hoofkampus gehuisves word. Dit word ook van die Hammanskraalkampus bedryf, waar pararegs-adviessentrum gevestig is. Dit hanteer wye reeks gemeenskapsprojekte en het sterk streeks- en internasionale bande gesmee.

Tel: 012 420 4391; e-pos: csa@up.ac.za
VCT-kliniek:
Studentegesondheidsdienste-gebou
Studente met spesiale behoeftes as gevolg van hul leer- en fisiese gestremdheid ervaar sekere akademiese en emosionele
probleme. Die Eenheid vir Studente met Spesiale Behoeftes skakel namens hierdie studente met die fakulteite, en bied ook infrastruktuur en ondersteuning aan om in hierdie studente se emosionele behoeftes te voldoen.

Studentesake-gebou
Tel: 012 420 4002
        012 420 2333                    
Het jy ’n behoefte aan spirituele verryking?
 
Die Universiteit erken die mens se behoefte om in verhouding met bonatuurlike wese te staan. Derhalwe bied dit aan godsdienstige gemeenskappe die nodige geriewe op die kampus om dienste aan
hul lede te bied. Koshuis- sowel as nie-inwonende studente het toegang tot spirituele dienste. Sommige is by formele strukture geaffilieer, terwyl ander individueel bedryf word.

Spirituele Bedieningsforum:
Studentesake-gebou
Tel: 012 420 4001; 012 420 5496
                                                                                                   

Ondersteuningsfasiliteite

Benodig jy finansiële ondersteuning?                
Benodig jy inligting oor enige aspek van die studentelewe?
Die Universiteit bied uitstekende en volhoubare finansiële ondersteuningspakkette
aan studente met akademiese potensiaal.
Hierdie ondersteuning is daarop gemik om aan sowel studente se behoefte aan studiefinansiering as hul persoonlike finansiële behoeftes te voldoen. Voedingskema word geadministreer vir
studente wat behoefte aan hierdie soort maatskaplike hulp het.

Kliëntedienssentrum:
Tel: 012 420 3111; E-pos: csc@up.ac.za
Webtuiste: www.up.ac.za/fao
Tel: 012 420 237
Die Kliëntedienssentrum bied geïntegreerde en tegnologies gevorderde diens deur kliënteverhoudingsbestuur. Dienste
sluit algemene navrae oor UP, koshuisnavrae, aansoeke, betalings, studiefinansiering, studenterekeninge, studenteen
personeelkaarte, parkeerskyfies, kursuskonsultasie en
loopbaanplasing in.

Tel: 012 420 3111
E-mail: csc@up.ac.za
Benodig jy as ’n internasionale student inligting of benodig jy inligting oor oorsese studie?
Benodig jy hulp om huisvesting te vind?
Die Internasionale Studentekantoor in die Kliëntedienssentrum kan alle navrae wat betrekking het op internasionale studente beantwoord. Die Universiteit beskik ook oor studente-uitruilprogramme met oorsese universiteite. Omdat die Universiteit toenemend in internasionale statuur groei, word die kaliber en statuur van studente wat deur hierdie uitruilskemas bevoordeel word, verbeter.

Afdeling Internasionale Studente (Kliëntedienssentrum)
Tel: 012 420 3111
Faks: 012 420 4555
E-pos: csc@up.ac.za
Die Universiteit het begrip vir die uitwerking wat huisvestingsen akkommodasieprobleme op die akademiese prestasie van studente het. Die Departement Koshuisaangeleenthede en
Akkommodasie help derhalwe nie slegs studente van buite Pretoria om huisvesting te vind wat leer en ontwikkeling sal bevorder nie. Dit help studente ook om by hul nuwe omgewing, weg van hul ouerhuise, aan te pas.

Tel: 012 420 3111
Faks: 012 420 4555
E-pos: sc@up.ac.za 
Wil jy graag te alle tye veilig voel?
 
Personeel van Veiligheidsdienste is beskikbaar om studente na ure op roetes wat nie goed belig is nie en potensiële misdaadgebiede is, te vergesel. Misdaadbewustheidsprogramme word ook van tyd tot tyd aangebied en misdaadsake word ondersoek. Personeel van Veiligheidsdienste is 24-uur per dag aan diens en sal op enige krisis reageer.

24-uur Operasionele Beheersentrum
Tel: 083 654 0476
        012 420 2310 / 2760
E-pos: security@up.ac.za