University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Afrikatale

Eredoktorsgraad aan professor PS Groenewald toegeken

Deur Faculty of Humanities/Fakulteit Geesteswetenskappe

Gelaai op 23 April 2012

Prof PS Groenewald, met prof HF Stander, Waarnemende Dekaan van die Fakulteit Geesteswetenskappe links en Prof LW Nkuhlu, Kanselier van die Universiteit van Pretoria, regs.
Prof PS Groenewald, met prof HF Stander, Waarnemende Dekaan van die Fakulteit Geesteswetenskappe links en Prof LW Nkuhlu, Kanselier van die Universiteit van Pretoria, regs.

Die Universiteit het op Woensdag 12 April ín eredoktorsgraad aan professor Pieter Groenewald, voormalige Hoof van die Departement Afrikatale, toegeken.


Professor Groenewald het op verskeie RGN-komitees gedien en ook as keurder van aansoeke vir studiebeurse en toekennings vir die bywoning van oorsese kongresse opgetree. Hy tree vanaf 1973 tot 1976 op as adviseur by die SAUK vir radio en TV (Sothodiens) en tree ook verskeie kere op as beoordelaar van radio-en TV-programme (Sothodiens). JL van Schaik en die GMR het ook al van professor Groenewald se dienste as adviseur gebruik gemaak. Hy is vanaf 1976 lid van die Sepeditaalraad en dien ook op verskeie komitees van dié raad.

Prof Groenewald is vanaf 1989 die Ondervoorsitter van die Sepeditaalraad en lid van die hoofbestuur. Hy het ook die eerste Hoofredakteur van die Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Afrikatale geword, en tydens sy redakteurstermynisdié tydskrif deur die Buro vir Wetenskaplike Publikasies as ʼn geakkrediteerde tydskrif aanvaar. Prof Groenewald het op die adviespaneel van die Encylopedia of World Literature in the20th Century (New York) gedien, en het ook die oorsig oor die ontwikkeling van die Sepediletterkunde geskryf.

Prof Groenewaldhet menigmaal as eksaminator van voor- en nagraadse werk vir verskeie universiteite opgetree. Talle studente het voorts hul meesters- en doktorsgrade onder sy leiding behaal. Sy vertaling van OK Matsepe se MegokgoyaBjoko in Afrikaans het in 1988 verskyn. Hy het talle artikels oor taal en letterkunde die lig laat sien, en sy vier monografieë oor die Sepediletterkunde word gedurende die negentigerjare gepubliseer. Prof Groenewald ontvang in1996 die Stals-prys (Afrikatale) van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns.Bookmark this page: