University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Afrikatale

 

Meer oor Afrikatale Departement

Visie


Die Departement Afrikatale streef daarna om: 

 •  'n leier te wees op die gebied van voor- en nagraadse onderrig in Afrikatale en as sodanig   nasionale en internasionale erkenning te geniet vir akademiese uitnemendheid en 'n fokus op kwaliteit;
 • 'n Departement te wees wat bekend is vir sy internasionale mededingendheid en plaaslike relevansie deur volgehoue innovasie en deur die terugploeg van die nuutste navorsingsresultate in sy lesingprogramme en modules;
 • 'n Departement te wees wat die voorkeurkeuse is vir studente, personeel, werkgewers van graduandi asook diegene wat navorsingsoplossings verlang;
 • 'n Departement te wees wat 'n inklusiewe en bemagtigende, waardegedrewe organisasiekultuur het, wat 'n intellektuele tuiste aan Suid-Afrika se ryke diversiteit van akademiese talent bied;
 • 'n Departement te wees wat sy prominente rol in Afrika en in besonder in Suid-Afrika erken en daartoe verbind is om sy sosiale verantwoordelikhede na te kom.
 

 

Missie


Die Departement Afrikatale het die volgende missie:

 • om uitnemende onderrig aan voor- en nagraadse studente te verskaf deur te verseker dat die programme plaaslik relevant en internasionaal mededingend is;
 • om uitnemende navorsing te doen en die Departement sodoende internasionaal mededingend en plaaslik relevant te maak;
 • om akademiese- en ondersteuningspersoneel tot hul volste potensiaal te ontwikkel;
 • om bestuursbeginsels, maatstawwe, prosesse en praktyke te handhaaf en om uitnemende akademiese prestasie in onderrig, navorsing en administrasie te verbeter;
 • om te verseker dat ons deur ons werksprestasie en dienslewering die waardes navolg wat tot die voordeel is van die Universiteit en gemeenskap wat ons dien;
 • om studente beduidend te verryk met die unieke toegevoegde waardes wat aan hulle gebied word in hul Afrikatalestudies.