University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Department Rekeningkunde

Beroepskermisse vir studente in B Com Rekeningkundige Wetenskappe.


Gelaai op 07 Maart 2011Die Departement Rekeningkunde bied elke jaar aan studente in B Com Rekeningkundige Wetenskappe die geleentheid om opedae/beroepskermisse van verskeie sake-ondernemings op die kampus by te woon.

Hierdie dae word gereël met die oog daarop om studente bloot te stel aan moontlike toekomstige keuses binne hul beroep, asook waar om leer-klerkskap te verrig ná verwerwing van hul honneursgraad.

Die TOPP (Training Outside Public Practice) sake-ondernemings soos Standard Bank, ABSA, Investec, Nedbank, SARS, SAB, die Nasionale Tesourie, First Rand, MTN, Oasis, Mercedes Benz SA en Sappi, het hierdie dag op 24 Februarie 2011 moontlik gemaak en studente vanaf hul eerste jaar tot en met honneursstudente het dit in groot getalle bygewoon. Graag wil ons Standard Bank spesiaal bedank vir hul hulp met die reël van die dag saam met Eunice du Toit van die Departement Rekeningkunde.

Die sake-ondernemings was baie opgewonde oor die opkoms en ook die feit dat ons wel so 'n dag aangebied het, aangesien opedae gewoonlik oorhoofs vir alle studierigtings aangebied word en hierdie een enig van sy soort aan Tukkies is. Volgens verteenwoordigers van een van die TOPP sake-ondernemings gaan een van die land se ander voorste universiteite nou ons voorbeeld volg en vanjaar vir die eerste keer so 'n dag aanbied en gaan van die TOPP sake-ondernemings ook daaraan deelneem.

Medium- en kleiner rekenmeestersake wat aan TIPP (Training in Public Practice) behoort, se opedag is op 10 Maart 2011. Daar is ook spesifiek opedae gereël vir die “Groot Vier” rekenmeestersondernemings, KPMG, PWC, Ernst & Young en Deloitte. 


 Bookmark this page: