University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Fakulteit Ingenieurswese, Bou-omgewing & IT

Fakulteitkomitee vir navorsingsetiek en integriteit

Aansoek om etiese klaring vir 'n navorsingsprojek

Lees asseblief al die onderstaande voordat u 'n aansoek om etiese klaring indien. Aansoekvorms verskyn onderaan hierdie bladsy.

Gedragskode vir Navorsingsetiek

Die aansoekvorm moet voltooi word slegs as u vertroud is met die Universiteit se gedragskode vir Navorsingsetiek: Code of Ethics for Research

Prosedure vir aansoeke


1. Kommunikasiemedium

Alle dokumente moet slegs as elektroniese kopieë ingedien word, tensy anders versoek. Alle korrespondensie word gewoonlik per e-pos gedoen. Alle inligting oor regulasies en prosedures is elektronies beskikbaar (via skakels op hierdie bladsy)

2. Kontakdetail van die etiekkomitee

Voorsitter: Prof Johan Hanekom, Skool vir Ingenieurswese (johan.hanekom@up.ac.za)
Sekretaresse: Mev Mari Ferreira (Mari.Ferreira@up.ac.za).

3. Voorlegging en terugvoer

Voltooide vorms moet aan Mev Mari Ferreira (Mari.Ferreira@up.ac.za) gestuur word.

Sperdatums vir die res van die jaar verskyn hieronder.

Sperdatum vir indien van aansoek Terugvoer teen
24 Januarie 28 Februarie
21 Februarie 28 Maart
11 April 9 Mei
9 Mei 6 Junie
6 Junie 4 Julie
25 Julie 22 Augustus
22 Augustus 19 September
19 September 24 Oktober
24 Oktober 28 November
28 November 23 Januarie 2015
23 Januarie 2015  

Aansoekers mag gevra word om addisionele inligting te verskaf of om korreksies aan te bring. Hierdie versoeke sal per e-pos gestuur word, gewoonlik binne enkele dae na indiening van die aansoek. Die aansoeker moet dan die verbeterde aansoek indien binne een week na die oorspronklike sperdatum. Indien nie binne een week ontvang, sal die aansoek oorstaan na die volgende rondte. Maak dus asseblief seker dat u e-posadres korrek op die aansoekvorm aangebring is.

By goedkeuring sal 'n e-posboodskap na die aansoeker gestuur word. Daarbenewens sal die amptelike goedkeuringsbrief (insluitend enige voorwaardes vir goedkeuring) met normale pos aan die aansoeker gestuur word. Maak dus asseblief seker dat u posadres korrek op die aansoekvorm aangebring is.

Indien u 'n student is, maak seker dat u die details van u studieleier en akademiese departement in die relevante afdeling van die aansoekvorm invul.

Maak seker dat alle dokumente korrekte taalgebruik en spelling bevat.

Neem kennis dat die etiekkomitee beslis of die navorsing wat gedoen gaan word aan die etiese riglyne voldoen, en nie of die navorsing of navorsingsmetodologie korrek of toepaslik is nie. Navorsingsvoorstelle moet dus deur die departementele navorsingskomitee (van die departement waarin die navorsing gedoen word), goedgekeur word voordat klaring van die etiekkomitee versoek moet word. 'n E-pos van die voorsitter van die departementele navorsingskomitee of departementshoof wat bevestig dat die navorsingsvoorstel goedgekeur is, moet aan die etiekkomitee voorgelê word wanneer die aansoekvorm ingedien word.

Die etiekkomitee kan aansoeke onder sekere omstandighede verwys na ander etiekkomitees . Daar word gewoonlik twee tipes studies onderskei: studies waar mense as subjekte gebruik word, en studies waar mense as informante gebruik word. Alle aansoeke om mense as informante te gebruik sal deur die Fakulteit IBIT se etiekkomitee geëvalueer word. Waar mense egter deelneem as navorsingsubjekte sal die IBIT-etiekkomitee besluit of die aansoek na die Fakulteit Geesteswetenskappe of Geneeskunde se etiekkomitees verwys behoort te word. Daar word egter verwag dat baie min studies in die Fakulteit IBIT na enige van hierdie komitees verwys sal word. Wanneer dit wel gebeur, sal die aansoeker in kennis gestel word en die aansoek sal aan die werksprosedures van die spesifieke etiekkomitee moet voldoen.  

Indiening-kontrolelys

U moet die volgende dokumente aan die komitee voorlê:

  • (i) Bewys dat die navorsingsvoorstel deur die relevante departementele navorsingskomitee (sien verduideliking bo) goedgekeur is
  • (ii) Aansoekvorm vir etiese klaring
  • (iii) Vraelys waar toepaslik. Indien onderhoude gevoer word, moet u steeds die lys vrae wat gebruik gaan word, voorlê
  • (iv) Verklaring deur die navorser (sien vorms onder)
  • (v) Ingeligte toestemmingsvorm, wat voltooi moet word deur elke deelnemer voordat die navorsingstudie begin en waarvan die rekords deur die navorser bewaar moet word. 
 Belangrike notas
  • Aansoekers mag nie met navorsing begin alvorens etiese klaring verleen is nie.
     
  • Uitvoer van navorsing waarvoor etiese klaring nodig is sonder die nodige goedkeuring is 'n ernstige oortreding. In so geval sal al die data verbeurd wees en mag nie ingedien word as deel van 'n studie nie (bv. M-verhandeling of PhD-proefskrif). Hierdie word streng toegepas.  Geen etiese klaring word verleen nadat die data reeds versamel is nie.
Vorms

Klik om af te laai:
Aansoekvorm
Verklaring deur die navorser
Ingeligte toestemming (voorbeeld)

Voltooide aansoekvorms moet aan mev. Mari Ferreira by Mari.Ferreira@up.ac.za gestuur word.