University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Voedselwetenskap

Departement Voedselwetenskap Beurse

Voorgaadse beurse en lenings

Daar is verskeie algemene beurse en lenings vir voorgraadse studente. Een spesifieke beurs vir ’n student in Voedselwetenskap is die SAAFOST-beurs wat op ’n mededingende grondslag toegeken word.

Nagraadse beurse

1.) Nagraadse beurse van die Universiteit (inligting beskikbaar by http://www.up.ac.za/fao)

Hierdie beurse word aan voltydse honneurs-, magister-, en doktorale studente wat vir die eerste jaar van nagraadse sudie inskryf, toegeken en is hoofsaaklik gegrond op vorige akademiese prestasie. Dit word een keer per nagraadse studieprogram toegeken. Studente wat ’n B-graadprogram van vier jaar volg, kwalifiseer nie vir ’n honneurstoewysing in hul finale ( vierde) jaar nie. Studente wat voldoen aan die vereistes soos uiteengesit in http://www.up.ac.za/fao het geen waarborg dat hierdie beurs aan hulle toegeken sal word nie. Sommige van die vereistes is dat studente:

  • minstens 60% verwerf het in die voorgeskrewe hoofvakke van die vorige toepaslike graad en die graad suksesvol voltooi het; en
  • ’n ooreenkomsvorm voltooi het waarin hulle die beurs aanvaar voordat die geld na hul rekening oorgeplaas sal word. Indien die graad nie binne die tydperk hieronder voltooi word nie, is die volle bedrag betaalbaar volgens die rentekoerse op UP-lenings (prima -1%).

Alle internasionale/buitelandse studente moet aanbevelingsbriewe insluit, asook ’n omvattende, gewaarmerkte akademiese rekord. Ansoeke van buitelandse/internasionale studente wat hul vorige kwalifikasies aan ander universiteite verwerf het, moet vergesel word van voldoende inligting asook ’n motivering wat die komitees in staat sal stel om die prestasievlak in vergelyking met ander UP-studente te meet.

Vir meer linligting en spertye, besoek asseblief www.up.ac.za/fao.

2. Beurse van die Departement Voedselwetenskap: Hoogs mededingende beurse

Laai die inligtingsbiljet af vir meer inligting

Sluitingsdatum: 30 Januarie

3.     NNS-beurse (Slegs vir Suid-Afrikaanse studente) Beurse is beskikbaar vir honneurs-, magister- en doktorale studies.

Minimum kriteria: Aansoekers moes minstens 65% in hul vorige graad behaal het.

Beursbedrag (voltyds): Honneurs – R15 000

Magister – R30 000 per jaar vir die eerste twee jaar; doktoraal – R45 000 per jaar vir die eerste drie jaar

4.     Nuwe FoodBev Seta-beurse: Volle besonderhede van die nuwe FoodBev Seta-beurse is nou beskikbaar op die SAAFOST-webtuiste.

5.     Nie-Suid-Afrikaanse studente: U kan onder meer met die volgende organisasies in verbinding tree om aansoek te doen om beurse:

i)              NNS Afrika-beurs vir magister- en doktorale studies by Suid-Afrikaanse hoëronderwysinstellings. Aansoeke vir hierdie beurse is aanlyn beskikbaar by http://nrfonline.nrf.ac.za/. Die sluitingsdatum is November voor die jaar waarom u aansoek doen.

ii)            Derdewêreldorganisasie vir Vroue in Wetenskap (TWOWS) p/a Third World Academy of Sciences Via Beirut, 634014, Triëste, Italië.

Tel:      09 39 040 2240-321 Faks: 09 39 040 224559                                              
E-pos:
info@twows.org
Web:   http://www.twows.org/

iii)          German Academic Exchange Service (DAAD)

Postfach 200404

                                  D-53134 Bonn Tel: 09 49 228 882 0

                                  Faks: 09 49 228 882 E-pos: postmaster@daad.de

iv)            Tree in verbinding met personeel by die Kantoor vir Internasionale Aangeleenthede op kampus of doen navraag oor internasionale beurse of geleenthede in Europa, Asië, Amerika of Asië.

Tel: + 27 12 420 4024/4225/5108