University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement van Anatomie

Nagraads

BSc (Hons)

Inleiding

Die Departement Anatomie in die Skool vir Gesondheidswetenskappe aan die Universiteit van Pretoria bied ‘n BSc (Hons) in Anatomie aan. Suksesvolle kandidate kan die graad BSc(Hons) in een van die volgende areas van spesialisering verwerf:

 • Kliniese Anatomie
 • Selbiologie/Histologie
 • Skeletale Biologie/Antropologie

Toelating

 • ‘n BSc-graad in Mediese Wetenskappe in Mediese Wetenskappe
 • Enige ander BSc-graad met hoofvakke soos Biochemie en Mikrobiologie.

Studieprogram

 • Minimum een jaar van studie
 • Daar word van kandidate verwag om die vakverskerping, prakties en ‘n navorsingsprojek in een van die bogeneomde areas van spesialisering te voltooi.
 • Daar word van kandidate verwag om die kursus in Toegepaste Navorsingsmetodologie (TNM 800) te voltooi.
 • Kandidate sal slegs tot ‘n meestersgraad in Anatomie toegelaat word indien hulle 60% in die eksamens verwerf het.

Evaluering 

 • Kandidate word deurlopend geëvalueer, wat die volgende behels:Voorlegging van literatuurstudies in die vorm van seminare.
 • Uitvoer en verslaglewering van ‘n navorsingsprojek wat deur kandidate uitgevoer is. Kandidate sal slegs die eksamen kan aflê indien hul lesings en praktiese sessies sowel as seminare bygewoon het sodat die lektor met hul bywoning tevrede is.

Geskrewe toetse/eksamensMondelingse eksamen

Beroeps- en studiemoontlikhede

Tegnies:

Kandidate met ‘n BSc(Hons) kan vir ‘n posisie as tegniese assistant in Forensiese Wetenskap, Anatomie, Selbiologie en Anatomiese Patologie aansoek doen. Daar is posisies beskikbaar by universiteite, tegniese kolleges, regeringsdepartemente, sowel as in die privaat praktyk in laboratoriums en die industrie.

Navorsing:

Navorsingsberoepe is skaars, maar organisasies soos die MNR of museums het posisies vir navorsingsassistente. Om te vorder in ‘n beroep in navorsing moet kandidate verdere kwalifikasies soos ‘n MSc of PhD verwerf.

Akademies:

Die minimum vereiste vir ‘n posisie as lektor by meeste universiteite en tegniese kolleges is ‘n MSc-graad. Om verder in die akademiese omgewing te vorder, is nagraadse kwalifikasie noodsaaklik.

Forensiese Wetenskappe:

Die Forensiese Wetenskaplaboratorium het posisies vir individue met die graad BSc (Hons). Kandidate word intern opgelei in gevorderde laboratoriumtegnieke wat met die antropologiese, biochemiese en genetiese identifikasie van individue te make het.

Verdere studies:

Studente met die graad BSc (Honneurs) word sterk aangeraai om in die volgende areas van spesialisering ‘n MSc of PhD te verwerf: Kliniese Anatomie, Selbiologie/Histologie en Skeletale Biologie/Antropologie. Beurse hiervoor is beskikbaar.

MSc/PhD

Die Departement Anatomie in die Skool vir Gesondheidswetenskappe aan die Universiteit van Pretoria se Fakulteit Gesondheidswetenskappe bied ‘n Msc en PhD in Anatomie aan.

Toelatingsvereistes

Vereistes vir ‘n MSc-graad is ‘n BSc(Hons) of MBChB of BChD of ‘n graad met gelykstaande status. ‘n Voorlopige graadeksamen mag vereis word om te bepaal of die kandidaat geskik is en om sy/haar akademiese status te bepaal.

Om tot die MD- of PhD-graad toegelaat te word, moet kandidate ‘n MSc-, Mmed- of MPharm Med-graad of ‘n gelykstaande graad hê wat op ‘n MBChB- of BChD-graad volg.
Modules en studievooruitgang

‘n Minimum van een jaar se studie vir ‘n Msc. ‘n Minimum van twee jaar se studie vir ‘n PhD en MD.

Beurse is hiervoor beskikbaar.

Evaluering

Die Msc-, MD- en PhD-graad word op grond van meriete van die verhandeling en ‘n eksamen oor die onderwerp van die navorsing toegeken.