University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
UP Regskliniek Tuisblad

Rakende die UP Regskliniek
 
Lede van die Fakulteit en verwante professies ondersteun die Kliniek op 'n aktiewe wyse deur die lewering van 'n hoë gehalte kliniese regsonderwys aan studente en 'n hoë gehalte van regsdienste aan die minderbevoorregtes in die gemeenskap.

'n Advies
kantoor (deur die Sentrum vir Menseregte by Hammanskraal in 1994 gevestig) is gedurende Januarie 2001 in ‘n tak van die Regskliniek omskep en dit bied tans ‘n volledige reeks regsdienste aan die gemarginaliseerde gemeenskappe van Hammanskraal, Moretele, Mandela Village en Manjaneng. Ongeletterdheid en armoede is endemies in hierdie gebiede, en lei dikwels daartoe dat mense nie in staat is om toegang tot regsdienste te verkry nie. Vanaf 1 Februarie 2003 word die Hammanskraal-tak in vennootskap met die Regshulpraad bedryf. Die Hammanskraal-kliniek spesialiseer in siviele sake.

 

Die UP Regskliniek:

·         Word statutêr erken;

·         Vorm deel van die Regsfakulteit;

·         Beskik oor akkreditasie en sertifikasie by die Prokureursorde;

·        Het 'n voltydse direkteur, prokureurs, professionele assistente, kandidaatprokureurs, administratiewe en sekretariële personeel in diens;

·         Beskik oor die nodige infrastruktuur, liasseerstelsel en boekhousisteem;

·         Verskaf gratis regshulp;

·         Beskik oor omvattende aanspreeklikheidsversekering

·         Bied kredietdraende (praktiese regsopleiding) opvoedkundige kursusse aan;

·         Is 'n lid van AULAI ( Association for University Legal Aid Clinics);

·         Ontvang befondsing vanaf die Universiteit, asook privaat skenkers;

·         Het sterk bande met ander klinieke in Suid-Afrika en in die buiteland;

·        Sluit dikwels samewerkingsooreenkomste met regeringsorganisasies, professionele liggame, sogenaamde NGO's (nie-winsgewende regeringsorganisasies) en para-wetlike advies-kantore;

·         Het 'n hoofkantoor in Hatfield met takkantore in Hammanskraal en Mamelodi;  en

·         Is die voorkeur-opleidingsverskaffer vir aspirant skuldberaders.

·         Finalejaar regstudente en kandidaatprokureurs kry deur die Kliniek ‘n unieke geleentheid om in die regsveld te praktiseer terwyl hulle gementor word deur ervare kliniekprokureurs.

 

Die Kliniek se takkantore in Hammanskraal en Mamelodi verskaf regsdienste en advies aan die armes en dikwels gemarginaliseerde gemeenskappe in die omliggende areas.

Struktuur

Die Regskliniek is deel van die Regsfakulteit en word statutêr erken as 'n regshulpkliniek in terme van die Wet op Prokureurs 53 van 1979 (soos gewysig) en is as sodanig gesertifiseer en geakkrediteer by die Prokureursorde van die Noordelike Provinsies.

 

Die personeel doen verslag aan die Departement van Prosesreg van die Fakulteit Regsgeleerdheid rakende sy opleidingswerksaamhede en aan die Bestuurskomitee ten aansien van die gemeenskapsdiens wat verrig word, wat op sy beurt aan die Fakulteitsraad van die Regsfakulteit en Prokureursorde van die Noordelike Provinsies verantwoording doen.