University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Meganiese en Lugvaartkundige Ingenieurswese

Gereelde vrae

Voorgraads


WAT IS MEGANIESE INGENIEURSWESE?

Meganiese ingenieurs is leiers op die gebied van beplanning, ontwerp, vervaardiging, bediening en onderhoud van aanlegte of toerusting wat produkte of dienste lewer. Hierdie produkte sluit in goud vanuit ©° myn, papier van ©° papierfabriek, verf van ©° chemiese aanleg, of motors van ©° motorvervaardigingsaanleg – om die waarheid te sê, feitlik alles wat ons lewenskwaliteit verbeter. Meganiese ingenieursdeskundigheid word benodig om noodsaaklike dienste soos elektrisiteit, water, vervoer en lugversorging te verskaf.

HOE LANK NEEM DIT OM ’N GRAAD TE KRY?

Die BIng-graad kan oor ©° minimum van vier jaar voltooi word.  

WAT KAN EK MET MY GRAAD DOEN?

Daar is verskeie beroepsgeleenthede vir meganiese ingenieurs. Meer as 50 groot maatskappye ondersteun studente met beurse, wat ©° aanduiding is van die aanvraag vir gekwalifiseerde meganiese ingenieurs. Studente vind betrekkings in industrieë soos:

Vervaardiging: Dorbyl, Reumech, Babcock, Toyota

Proses: SASOL, AECI, Mittal

Mynwese: Anglo-American, Gencor, Goldfields

Dienslewering: SAA, Spoornet, Telkom

Energieverskaffing: Eskom, IST, PBMR.

Ruimtevaartbedryf: Denel, Aerosud, CSIR

Navorsing: WNNR, PBMR

Konsulterende praktyke

Eie besigheid

AKTIWITEITE WAARBY MEGANIESE INGENIEUS BETROKKE IS, SLUIT IN:

Navorsing

Ontwikkeling

Ontwerp

Vervaardiging

Ingebruikneming

Onderhoud

Bestuur

Bemarking

Opleiding

Ingenieurs is ook baie goeie entrepreneurs en baie meganiese ingenieurs bestuur hul eie besighede in vervaardiging, produkontwikkeling en konsultering. Aangesien meganiese ingenieurs opgelei is om onafhanklike, deurdagte besluite te maak, is hulle gesogte werknemers in ander areas soos finansiële dienste, sagteware-ontwikkeling en algemene bestuur. Meganiese ingenieurswese is definitief ook ©° beroepsopsie vir vrouens.  

REGISTRASIE AS ’N PROFESSIONELE INGENIEUR

Die BIng-graad is een van die voorvereistes vir registrasie by die Ingenieursraad van Suid-Afrika as ©° Professionele Ingenieur. Diplomas en BTech-grade wat deur technikons toegeken word, word nie vir registrasie as ©° Professionele Ingenieur aanvaar nie.  

TAAL VAN ONDERRIG

Formele onderrig word óf in Afrikaans óf in Engels aangebied, of in beide tale indien daar ©° aanvraag daarvoor is wat akademies en ekonomies regverdigbaar is. Op die oomblik word  meeste van die modules in die eerste twee jare in beide Afrikaans en Engels aangebied, terwyl ©° substansiële aantal kursusse in die derde en vierde jaar slegs in Engels aangebied word. Die toenemende gebruik van Engels in die laaste studiejare maak die program meer ekonomies uitvoerbaar en berei studente beter voor vir hul professionele beroepe. Studente kan egter steeds vrae in die klas vra en toetse skryf en take inhandig in óf Afrikaans óf Engels. Studiegidse word in beide Afrikaans en Engels verskaf en die Afrikaanse weergawe sluit ©° lys vakverwante terme in wat van Engels na Afrikaans vertaal is.

VYFJAARSTUDIEPROGRAM

Die Departement Meganiese en Lugvaartkundige Ingenieurswese neem aan die Vyfjaarstudieprogram van die Fakulteit deel. Vir meer inligting, skakel:  Dr Ina du Plessis, Tel:(012) 420-2482.

TOELATING

Om toelating tot die Fakulteit en spesifieke programme te kry, moet voornemende studente die toepaslike kombinasies van erkende Nasionale Seniorsertifikaat-vakke sowel as sekere vlakke van prestasie in hierdie vakke bereik het.

Toelatingspuntetelling (APS, ou M-telling)

Die berekening is eenvoudig en word gebaseer op ©° kandidaat se prestasie in ses 20-krediet erkende vakke deur die NSS-skattings te gebruik; dit is die “een-tot-sewe-skaal” van prestasie. Die hoogste APS wat bereik kan word, is 42. “Lewensoriëntasie” word uitgesluit by die berekening wat die APS bepaal wat vir toelating vereis word.

Kode

Skatting

Punte(%)

7

  Uitstaande prestasie

  80-100

6

  Verdienstelike prestasie

  70-79

5

  Substansiële prestasie

  60-69

4

  Voldoende prestasie

  50-59

3

  Gemiddelde prestasie

  40-49

2

  Elementêre prestasie

  30-39

1

  Nie bereik

  0-29


Voorlopige toelating word gebaseer op die resultate wat in die finale Graad 11-eksamen verwerf word. Finale toelating word op Graad 12-resultate gebaseer. Neem asseblief kennis dat Graad 12-resultate die bepalende faktor met betrekking tot toelating sal wees.  

Alternatiewe kanale vir toelating
Kandidate met ©° APS wat minder is as wat vereis word, kan deur die Fakulteit vir toelating oorweeg word indien hulle voldoen aan die addisionele assesseringskriteria wat van tyd tot tyd deur die Fakulteit gespesifiseer word. Voorkeur sal egter gegee word aan studente wat aan die algemene toelatingsvereistes van die Fakulteit voldoen.

Spesifieke vereistes

1.       ©° Geldige Nasionale Seniorsertifikaat met toelating vir graaddoeleindes.

2.       Minimum vak- en valkvereistes.

Skool van Ingenieurswese - minimum vereistes

 

 

Groep A

Groep B

Graad

APS

Twee tale

Wiskunde

Lewensoriëntasie

Fisiese Wetenskap

2 ander vakke

Ingenieurswese
(vierjaarprogram)

30

Voldoen aan NSS minimum vereistes;
BYKOMEND moet een van hierdie tale Afrikaans OF Engels op Vlak 5 (60-69%) wees

6 (70-79%)

4 (50-59%)
(Uitgesluit wanneer APS bereken word)

5 (60-69%)

Enige twee vakke

Ingenieurswese
(vyfjaarprograam)
Verpligte toelatingstoets

24

Voldoen aan NSS minimum vereistes;
BYKOMEND moet een van hierdie tale Afrikaans OF Engels op Vlak 4 (50-59%) wees

5 (60-69%)

4 (50-59%)
(Uitgesluit wanneer APS bereken word)

4 (50-59%)

Enige twee vakke

 

Aansoek vir toelating

LUGVAARTKUNDE-OPSIE:

Die Departement Meganiese en Lugvaartkundige Ingenieurswese bied ©° Lugvaartkunde-opsie in die finale jaar van voorgraadse studie aan. Die opsie behels om die finalejaar-kapstokkursusse Ontwerp en Projek op lugvaartkunde-onderwerpe waar moontlik toe te pas. Verder neem studente die vak Aërodinamika. Met hierdie agtergrond kan studente wat belangstel in die veld van aërodinamika en ruimtevaartkunde gewoonlik die wêreldwye praktyk volg van studeer vir nagraadse grade wat in hierdie velde spesialiseer.