University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Huidige studente

Eksterne Beurse


Search according to KEYWORD
Search according to CATEGORY
Wys alle beurse Kliek Hier  
Soek Algemeen Beurse Kliek Hier  
Soek Internasionaal Beurse Kliek Hier  
Soek Nadoktorale Studiebeurs Kliek Hier  
Soek Beurse vir studente met gestremdhede Kliek Hier  

Soek volgens FAKULTEIT
Ekonomies en Bestuurs Wetenskappe Voorgraads Nagraads Alles
Onderwys Voorgraads Nagraads Alles
Ingenieurswese, Bou-omgewing & IT Voorgraads Nagraads Alles
Gesondheidswetenskappe Voorgraads Nagraads Alles
Geesteswetenskappe Voorgraads Nagraads Alles
Regsgeleerdheid Voorgraads Nagraads Alles
Natuur- & Landbouwetenskappe Voorgraads Nagraads Alles
Teologie Voorgraads Nagraads Alles
Veeartsenykunde Voorgraads Nagraads Alles