University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Informatika

Gemeenskapsontwikkeling

 

Informatika-inisiatief
 

Die Informatika-inisiatief is 'n spesiale projek van die Departement Informatika aan die Universiteit van Pretoria. Ons het raakgesien dat baie van ons akademies-benadeelde studente sukkel om in 'n tegnologiese en besigheidsdissipline soos informatika te werk. Aan die ander kant het ons ook raakgesien dat studente wat akademies suksesvol is, neig om te beweeg in die rigting van goed betalende poste in die industrie en dus in 'n sekere sin deur die akademiese omgewing 'verloor' word.
 

Aangesien ons baie opgewonde is oor informatika as 'n akademiese dissipline, glo ons dat dieselfde opgewondenheid in ons studente gekweek moet word. Dit moet hulle nie slegs in staat stel om hulle studie suksesvol te voltooi nie, maar behoort hulle hopelik ook aan te moedig om uiteindelik lektors en professors in ons Departement te word. Die doel van die Inisiatief kan dus so opgesom word:

 • Om voorgraadse studente wat dit moeilik vind om aan te pas by studie in die informatika te identifiseer en te help;

 • Om voorgraadse studente wat nagraadse studie en uiteindelik 'n akademiese beroep mag verkies, te identifiseer en aan te moedig;

 • Om al ons studente en personeel in te lig oor wat in die IT-industrie gebeur;

 • Om na minderbevoorregte skole en gemeenskappe uit te reik en om hulle in te lig en te ondersteun oor die impak en rol van inligtingtegnologie in hulle omgewings en op hulle persoonlike lewens.

Ten einde hierdie doelwitte te behaal, het ons spesiale onderrigklasse vir studente wat probleme met die vak ondervind en stel ons studente ook bloot aan lesings deur akademiese besoekers aan ons Departement.

 

Verskeie aanbiedings vind elke semester plaas. Voorbeelde van sulke aanbiedings is:

 • Hoe om praktiese werk, asook toetse en eksamens in die algemeen te benader;

 • Persoonlike rekenaaropbou en -herstel in IT;

 • Sosio-ekonomiese ontwikkeling;

 • Hoe om jou eie IT-bedryf te begin voordat jy mondig is;

 • Honneursstudie in Informatika.  

Wat die gemeenskap betref, het ons dit ten doel om na hulle uit te reik en hulle in te lig oor nuwe tegnologie en hoe dit hulle lewens daagliks kan raak.
 

Ons bespreek verskillende onderwerpe by hierdie gemeenskapsvergaderings, of 'n werkswinkel word aangebied. Ons nooi ook gemeenskapsleiers om ons met hulle spesiale behoeftes te nader. Hierdie vergaderings word gewoonlik op Saterdae gehou, maar indien daar 'n behoefte vir 'n besoek gedurende die week bestaan  word reëlings hiervoor getref. Gemeenskappe betaal glad nie om gebruik te maak van die dienste wat die Informatika-inisiatief aanbied nie.

 

Die tipiese onderwerpe waaruit gemeenskappe/skole kan kies, is onder andere:

 • Hoe om my eie rekenaar aan te koop;

 • Hoekom ek 'n naskoolse kwalifikasie moet probeer verkry;

 • Inligting en kommunikasietegnologie en die gemeenskap;

 • Hoekom dit belangrik is om rekenaar/tegnologiegeletterd te wees;

 • Hoe tegnologie ons lewens kan verbeter;

 • Rekenaars in die huis;

 • Hoe om my eie rekenaar op te bou/in stand te hou.

Die Informatika-inisiatief word aangedryf deur 'n komitee van ongeveer agt mense uit die Departement Informatika. Die komitee fokus op die volgende vier hoofterreine:

 

Studentefokus

 

Hier volg 'n kort opsomming van ons strategie vir hierdie fokusarea:

 • Ondersteuning van geleenthede in die vorm van algemene aanbiedings deur die Informatika-inisiatiefgroep sal tydens geskeduleerde klassessies aangebied word, nadat sessies vir hierdie doeleinde in Cupertino met die kursuskoördineerders geïdentifiseer is.

 • Tipiese onderwerpe wat ons tydens hierdie sessies aanspreek, is onder meer: hoe om groepwerk te doen, hoe om gevallestudies te hanteer, hoe om spanbou te benader, ens. Aandag word dus gegee aan behoeftes wat nie in die kurrikulum aangespreek word nie, maar wat duidelik as 'n tekortkoming geïdentifiseer is en wat studente sal help om beter in die spesifieke module te vaar.

 • Afhangend van die omstandighede kan 'n oop uitnodiging uitgereik word aan alle personeellede van die Universiteit om 'n spesiale geleentheid van Informatika by te woon. 'n Voorbeeld is 'n voordrag aan studente waartydens al die slaggate aangetoon word wanneer 'n nuwe of tweedehandse rekenaar aangekoop word. Ons het al uit ondervinding geleer dat hierdie soort onderwerp gewoonlik baie gewild is onder alle Universiteitspersoneel.

 • Hierdie benadering beteken dat die Informatika-inisiatief nou gebruik word as 'n voertuig om dosente/studente in die hele verrykingsproses op al drie voorgraadse jaarvlakke te ondersteun.

Gemeenskapsfokus - Nasionaal

'n Standaarddokument is ontwerp wat moet dien as 'n algemene uitnodiging en bemarkingsdokument wat aan geïdentifiseerde skole/gemeenskappe beskikbaar gemaak kan word. Die doel van hierdie brief is om skole/gemeenskappe van ons Departement bewus te maak, en veral van die diens en ondersteuning wat deur die Informatika-insiatief gelewer word. Wanneer die skole/gemeenskappe deur die dokument ingelig is, kan hulle ons nader oor hulle behoeftes en ons kan daarna 'n besoek aan hulle organiseer om die saak op te volg.

 

Gemeenskapsfokus - Internasionaal

Fondse is deur die Verenigde State aan verskeie universiteite in Afrika beskikbaar gestel. Hierdie fondse is beskikbaar vir projekte ten behoewe van 'Hoër Onderwys in Afrika'. Die Informatika-insiatief het besluit om 'n gemeenskapsprojekvoorstel in te dien. Hoewel hierdie projekvoorstel soortgelyk is aan die wat ons in ons eie gemeenskappe onderneem, stel ons ook die moontlikheid in vooruitsig van 'n navorsingsprojek in hierdie verband.

 

Vertoon van inligting

Die Inisiatief is besig om ondersoek in te stel na verskillende alternatiewe benaderings waarvolgens inligting van 'n hoë gehalte op die IT-terrein vertoon kan word. Die volgende inligtingsterreine word ondersoek:

 • Vertoon IT-nuus. In hierdie stadium word 'n kennisgewingbord by die trap gebruik om algemene inligting van die Departement Informatika te vertoon. Dit kan enige inligting oor die departement of oor enige module behels.

 • Vertoon 'toepassing/onderwerp'-modelle. Die idee agter hierdie area is die 'bou/ontwerp' van 'n spesifieke onderwerp/toepassing wat die algemene belangstelling sou kon prikkel. Byvoorbeeld, hoe die tegnologie van datamyn deur die privaat sektor vir bemarkingsdoeleindes benut word. 

Verder hoop ons dat finansiering van bogenoemde projekte deur borgskappe bestuur sal kan word.


Laastens, maar nie die minste nie, is die komiteelede van die Informatika-inisiatief 'n dinamiese groep mense wat uitdagings geniet, en wat altyd oop is vir nuwe idees en inisiatiewe.