University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Alumni

TuksAlumni-Raad 2011

Die  UP alumnivereniging word die TuksAlumni-vereniging genoem en word bestuur deur 'n raad. 

Die TuksAlumnikantoor tree as sekretariaat van die TuksAlumni-raad op en is deel van die Departement Institusionele Bevordering (DIB) van die Universiteit van Pretoria.

Die TuksAlumni-Raad bestaan uit tien verkose alumni asook vier ex officio-lede. Die Raad adviseer die TuksAlumnikantoor oor bestuursake, neem deel aan die verkiesing van die vier Konvokasielede vir die Universiteitsraad asook met die aanwysing van die UP Kanselier.  Die Raad verteenwoordig ook Alumni op die UP Institusionele Forum.

Doelwitte van TuksAlumni

 • Om deskundige insette te lewer, deur toepaslike verteenwoordiging op die UP-raad en ander forums, wat die Universiteit se strewe na uitnemendheid sal ondersteun.
 • Om as 'n doeltreffende kommunikasie- en inligtingsinstrument te dien tussen lede en ook tussen lede en die Universiteit.
 • Om 'n gesonde groepsgees tussen lede te bevorder.
 • Om die Universiteit toepaslik te ondersteun om die gestelde strategiese doelwitte te bereik.
 • Om 'n positiewe beeld van TuksAlumni uit te dra.

Die TuksAlumni-Raad bestaan uit:

Verkose lede:

 • Dr Rina Venter  (Adjunkvoorsitter)
 • Mnr Nelson Borman
 • Regter William de Villiers
 • Mnr Naren Harrypersadh
 • Dr Hinner Köster
 • Mnr Cornelius Jansen van Rensburg
 • Dr Gert Meyer
 • Mnr Tebogo Mogosoana
 • Mnr Willie Spies  (Chairperson)
 • Mnr Neeltjé Wilkens

Gekoöpteerde lede:

 • Sal aangekondig word.


Ex officio-lede

 • Prof Cheryl de la Rey  (Verteenwoordiger van Uitvoerende Bestuur )
 • Mnr Leo Haese  (President van die Konvokasie)
 • Prof Denver Hendricks (Waarnemende Direkteur: Bemarking en Kommunikasie)
 • President van die VSR

Sekretaris: Dr DC Jacobs (Waarnemende Hoof: TuksAlumnikantoor)


 

VOORSITTERS VAN DIE RADE VAN DIE BOND VAN OUD-TUKKIES EN DIE TUKSALUMNI-VERENIGING

 • 1918:              Prof WA Macfayden                         
 • 1918 - 1921: Mnr A Meester                                     
 • 1922 - 1938: Mnr TPC Boezaart                             
 • 1939 - 1944: Dr FJ le Roux                                      
 • 1944 - 1950: Prof BV Lombaard                             
 • 1951 - 1956: Dr H Muller                                       
 • 1957 - 1964: Dr AW Lategan                                   
 • 1965 - 1968: Dr PS Rautenbach                              
 • 1969 - 1978: Dr DM Joubert                                    
 • 1979 - 1984: Dr CG Coetzee                                   
 • 1985 - 1988: Dr VE Hesse                                        
 • 1988 - 1992: Mnr BC Alberts                                     
 • 1992 - 1994: Prof HM Siglé                                      
 • 1996 - 2008: Mnr KM Schultz                                    
 • 1996 - 2008: Dr BP Botha
 • 2009 - 2010: Mnr Rikus Immink 
 • 2011 -          : Mnr Willie Spies