University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Studenteverblyf

STUDENTE-ONDERSTEUNING IN KOSHUISE


Die besluit om vir ‘n kursus in te skryf beteken ’n belangrike verandering in enigeen se lewe, ongeag daarvan of dit sal meebring dat jy jou ouerhuis vir die eerste keer sal verlaat of ’n nuwe koers gaan inslaan. Die meeste mense ervaar ’n mate van onsekerheid oor hoe hulle sal vaar. Dit kan moeilik wees om by die nuwe omstandighede aan te pas en studente voel dikwels geïsoleerd – veral indien ou probleme weer kop uitsteek. Verlange na die huislike atmosfeer of druk deur familielede kan ’n gebrek aan selfvertroue of vrees vir mislukking vererger, en studente is dikwels onwillig om oor hul probleme te praat omdat hulle die oordeel van ander vrees.

Ons besef dat daar tye is wanneer persoonlike kwessies, finansiële probleme of ander omstandighede studente se ervaring van die lewe op universiteit kan beïnvloed, ten spyte van die gehalte van die kursusse wat hulle studeer. TuksRes Studente-ondersteuning bied ’n ondersteuningsdiens aan om studente te help om akademiese en persoonlike eise op ’n doeltreffender wyse te bestuur, terwyl hulle beter selfbegrip ontwikkel en hul rigting vind.

Ons doel is om te verseker dat daar iemand is wat jou kan help om die angstigheid wat jy ervaar terwyl jy leer om by die universiteitslewe oor die algemeen en veral die lewe in die koshuis aan te pas, hok te slaan.


Wat jy kan verwag?

Baie mense is huiwerig om met ’n berader saam te werk. Jy moet egter besef dat dit heeltemal normaal is om op die een of ander stadium gedurende jou universiteitsloopbaan vir berading aan te klop.

Probleme kan op enige stadium in jou universiteitsloopbaan kop uitsteek. Die normale lewe hou nie op omdat jy ’n student is nie. ’n Familielid met wie jy ’n noue verbintenis gehad het mag dalk sterf; jy kan dalk verhoudingsprobleme ondervind; jy kan skielik twyfel ervaar oor jou seksuele identiteit, of dalk ’n eetversteuring ontwikkel. Soms kan jy oorweldig voel deur die druk wat op jou geplaas word deur sperdatums en eksamens, wat jou angstig en terneergedruk kan laat voel. Jy kan selfs oorweeg om die Universiteit te verlaat. Die lewe kan vol spanning wees en soms help dit om met iemand daaroor te praat.

Indien jy probleme ervaar, ongeag daarvan of dit uit persoonlike, familie- of verhoudingskwessies voortspruit, kan ons jou na ’n professionele persoon verwys wat jou kan help.

Wat ook al die aard van jou bekommernisse is, sal ondersteuning en verwysing na die regte beraders aan jou die ruimte bied om jou probleme in ’n veilige en neutrale omgewing te ondersoek.


Die Afdeling Studente-ondersteuning

Die Afdeling Studente-ondersteuning bied beide kort- en langtermynberading aan. Berading word op verskillende maniere benader en jou berader kan aan jou verduidelik hoe dit werk. Al ons beraders respekteer die diversiteit ten opsigte van geloof en waardes wat onder ons studente voorkom.

Hulle werk ook ten nouste saam met ander gesondheids- en ondersteuningsdienste op die kampus. Afsprake is gewoonlik binne ’n week beskikbaar, maar in ’n noodgeval ontvang ’n student op dieselfde dag berading.


Vertroulikheid

Vertroulikheid word binne die geledere van die Ondersteunings- en Beradingsdiensspan gewaarborg. Dit is egter nie absoluut nie, aangesien daar wel uitsonderlike gevalle is wanneer dit noodsaaklik mag wees om die vertroulikheidsklousule te ignoreer. Uitsonderings van dié aard word egter slegs gemaak wanneer dit in die openbare belang is of deur die wet vereis word.

Onder dergelike omstandighede sal jou berader probeer om jou te bereik om aan jou te verduidelik in watter mate die vertroulikheidsperke toegepas of, indien nodig, uitgebrei sal word. Indien jy vir berading na ons verwys is, sal ons die party deur wie jy verwys is daarvan verwittig dat jy wel jou eerste sessie bygewoon het. Benewens bogenoemde uitsondering bestaan daar geen ander omstandighede waaronder ons die feit dat jy berading ontvang met enige ander persoon sal bespreek nie.

Let wel: Hierdie diens is gratis aan alle personeellede en studente van die Universiteit beskikbaar.

 
Wat gebeur tydens jou eerste afspraak?

Jou eerste afspraak sal hoogstens 30 minute duur. ’n Vorm sal met jou bespreek word en enige vrae wat jy mag hê sal beantwoord word. Indien dit nodig blyk te wees, sal tye vir verdere sessies gereël word. Indien jy voel dat jy verdere sessies benodig, staan dit jou vry om dit met jou berader of koördineerder te bespreek. Die datum en tyd van jou volgende afspraak sal na afloop van elke sessie met jou berader afgespreek word.

Jy sal elke keer dieselfde berader sien. Indien jy om enige rede besluit dat jy liewer ’n ander berader wil hê, kan jy dit met jou huidige berader bespreek.


Wat berading behels en hoe dit jou kan help

Een manier waarop jy kan begin om jou probleme die hoof te bied is deur ’n berader te spreek. Dit beteken ’n ontmoeting met ’n opgeleide persoon met wie jy kan gesels oor die sake wat vir jou belangrik is.

Berading is ’n aktiewe proses wat ontwerp is om aan jou die nodige tyd, ruimte en aanmoediging te bied om jou probleme te ondersoek en te leer verstaan. Die berader sal jou help om jou probleme vanuit ’n ander oogpunt te benader. Sy/haar rol is om aan jou ’n veilige raamwerk te bied waarbinne jy oor jou omstandighede kan besin. Die doel is om jou te help om mettertyd ’n groter bewustheid van jouself en van jou situasie en die keuses wat jy kan maak te ontwikkel. Die besluit om berading te ontvang, kan moed verg aangesien dit beteken dat jy jou probleme in die gesig sal moet staar en iemand se hulp sal moet aanvaar.


Hoe om ’n afspraak te maak

Mense kan daagliks by die Afdeling Studente-ondersteuning aanmeld. Dis nie nodig om ’n afspraak te maak nie; jy kan eenvoudig gedurende kantoorure (tussen 7:30 en 16:00) die telefoonnommer 012 420 2333 skakel en versoek om met ’n berader te praat.

Jy kan ook van die 24-uur Krisislyn gebruik maak deur 0800 0064 28 te skakel.


Hoe help beraders mense?

Beraders is professionele persone wat opgelei is om mense te help deur:
  • hulle te help om hulself, hul vermoëns en hul potensiaal te verstaan;
  • hulle te help om by veranderende omstandighede en die oorgang van een lewenstadium na die volgende aan te pas;
  • hulle te help om te midde van persoonlike krisisse of ten spyte van ’n gebrek aan hulpbronne te groei; en/of
  • hulle te help om vir hulself doelwitte te stel, struikelblokke te bowe te kom, toegang tot hulpbronne te verkry en bevredigende, produktiewe lewens te beplan.
Beraders gee oor die algemeen nie raad nie, maar gebruik hul vaardighede hoofsaaklik om jou te help om jou probleme self te ondersoek en te leer verstaan en jou tot ’n groter mate van selfstandigheid te lei. Dié proses vereis die vermoë om noukeurig te luister en dit wat bespreek word goed te oorweeg. Alhoewel die berader nie vir jou sal voorskryf wat om te doen nie, kan hy/sy moontlik sy/haar mening met jou deel en, waar toepaslik, inligting verskaf wat jou sal help.


Wat behoort ek te doen indien ek dink dat een van my vriende hulo benodig?

Dit kan baie moeilik wees om toe te kyk wanneer iemand wat jy ken met probleme van die een of ander aard worstel. Dit kan veroorsaak dat jy besorgd, onseker en selfs gefrustreerd voel terwyl jy probeer besluit wat jy daaromtrent behoort te doen. Indien jy bekommerd is oor ’n vriend of iemand wat jy ken, sal dit jou dalk help om die saak in perspektief te sien indien jy met iemand daaroor kan praat, byvoorbeeld met ’n vriend of vriendin, ’n ondersteuner of ’n berader. Dit kan jou moontlik help om duidelikheid te kry oor wat jy kan doen om te help.


TuksRes Studente-ondersteuning

TuksRes Studenteondersteuning kan jou help om
  • ’n onmiddellike krisis of iets waaroor jy bekommerd is te hanteer;
  • hulp te verkry met die hantering van langduriger probleme;
  • toegang te verkry tot gespesialiseerde hulp; en/of
  • verwysing na ander hulpbronne te verkry.

Kontak gerus vir:

Bes Liebenberg

Bestuurder: Studente-ondersteuning en Leierskapsontwikkeling (TuksRes)

Telefoon: +27 (0)12-420 2119
Selfoon: 082 908 3588

E-pos: bes@up.ac.za
 
Adres:
Departement: Koshuisaangeleenthede en Akkommodasie (TuksRes)
Duxburyweg 90
Kamer 1-13 (“Palice”)

 
‘The purpose of life is not to be happy – but to matter, to be productive, to be useful,
to have it make some difference that you have lived at all.’
~ Leo Rosten