University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Studenteverblyf

KOSHUISPLASING


Vraag: Hoe doen ek aansoek om koshuisplasing?

Antwoord: Dieselfde vorm wat gebruik word om aanoek te doen om universiteitstoelating word gebruik vir jou koshuisplasingsaansoek. Daar is ‘n aangeduide deel wat ingevul moet word as jy universiteitsakkommodasie benodig. Ongelukkig kan koshuisplasing nie gewaarborg word nie, aangesien daar slegs ‘n beperkte aantal beskikbare kamers is.

** Navrae oor privaatakkommodasie, sien asseblief Privaatakkommodasie
.

Vraag: Vir watter koshuis moet ek aansoek doen?
Antwoord: Sou jy vir ‘n spesifieke koshuis aansoek wil doen, moet jy dit in die aansoekvorm aandui. As jy onbekend is met ons koshuise, kan jy vanuit die volgende koshuise kies:

Dameskoshuise

Manskoshuise

Gemengde koshuise


 Hatfieldkampus
 Klaradyn
 Jasmyn
 Erika
 Asterhof
 Madelief
 Katjiepiering
 Nerina
 Magrietjie


 Groenkloofkampus 
Inca
 Lilium
 Zinnia

 


 Prinshofkampus
 Curlitzia


Hatfieldkampus
 Kollege
 Taaibos
 Olienhout
 Boekenhout
 Mopanie
 Maroela


 Groenkloofkampus
 Kiaat

 
 Prinshofkampus
 Olympus


 Hatfieldkampus
 TuksVillage

 
 Mamelodikampus
 Tuks Naledi

 Onderstepoort 
(Veeartsenykunde- kampus)

 Onderstepoort

         

Vraag: Indien ek aansoek gedoen het vir ‘n kursus in Gesondheidswetenskappe, vir watter koshuis moet ek aansoek doen?
Antwoord: Die proses is as volg:

-       Alle studente wat aansoek doen om koshuisplasing op die Prinshofkampus word oorweeg vir plasing in een van die Hatfield- of Groenkloofkoshuisel; sou daar beskikbare plek wees. Die rede hiervoor is dat, sou jy nie toegelaat word tot die spesifieke kursus nie, jy reeds oorweeg is vir koshuisplasing. Hierna kan jy aansoek doen of aanvaar word vir ‘n ander studierigting, terwyl jy darem reeds koshuisplasing ontvang het. Neem kennis dat die aanvraag na koshuisplasing enorm is en koshuisakkommodasie kan nie gewaarborg word nie.

-       Plasing/oorplasing na die Prinshofkoshuise vind plaas tydens Oktober, nadat keuring vir die aanstaande jaar se kursusse voltooi is. Studente wat gekeur is vir hierdie kursusse in Gesondheidswetenskappe en wat ook reeds in ‘n Hatfield- of Groenkloofkoshuis geplaas is, word outomaties na ‘n koshuis op die Prinshofkampus oorgeplaas. Weereens is plasing onderhewig aan die beskikbaarheid van plekke.

-       Eerste semester modules van MBChB word op die Hatfieldkampus aangebied en vanaf die tweede semester vind al die lesings op die Prinshofkampus plaas. ‘n Busdiens (gratis vir UP koshuisinwoners) is vir die eerste semester beskikbaar om studente tussen die twee kampusse te vervoer.

-       Koshuise op die Prinshofkampus: Olympus (mans) & Curlitzia (dames).           

Vraag: Indien ek aansoek gedoen het vir ‘n kursus in Opvoedkunde, vir watter koshuis moet ek aansoek doen?
Antwoord: Studente wat aansoek doen vir ‘n kursus in die Fakulteit Opvoedkunde sal outomaties oorweeg word vir ‘n koshuisplek op die Groenkloofkampus. Alle lesings in Opvoedkunde word op hierdie kampus aangebied. Daar is drie dameskoshuise en een manskoshuis (al vier gekontroleer deur die Universiteit) op hierdie kampus, wat ongeveer 5 km van die Hatfieldkampus geleë is. Studente wat vir kursusse aansoek doen, wat op die Hatfieldkampus aangebied word, kan ook in die Groenkloofkoshuise geplaas word, sou die beskikbaarheid daarvan dit toelaat. ‘n Busdiens (gratis vir UP-koshuisinwoners) is beskikbaar om studente tussen die Hatfield- en Groenkloofkampusse te vervoer.

 -       Koshuise op die Groenkloofkampus: Kiaat (mans) & Zinnia, Lilium en Inca (dames).

Vraag: Indien ek aansoek doen om toelating tot ‘n kursus in Veeartsenykunde, vir watter koshuis moet ek aansoek doen?
Antwoord: Studente wat aanvaar is tot Veeartsenykunde sal in Onderstepoort geplaas word.

Vraag: Hoe vind koshuisplasing plaas?
Antwoord: Plasing is ‘n voortdurende proses, wat plaasvind soos aansoeke ontvang en verwerk word en totdat koshuise vol is. Dit is dus belangrik dat jy so vroeg as moontlik om koshuisplasing aansoek doen. Hierdie plasing vind streng volgens akademiese meriete (Graad 11 punte) plaas. Aansoekvorms van die Universiteit van Pretoria word beskikbaar gestel vanaf Maart van die voorafgaande jaar waarin jou studies gaan aanvang neem. Die rekenaargebaseerde plasingsprogram vir koshuise sal jou outomaties oorweeg vir die koshuis van jou keuse, soos jy dit in jou aansoek aangedui het; afhangende van die beskikbaarheid van plek op daardie stadium. Sou daar nie plek beskikbaar wees in die koshuis waarvoor jy aangedui het nie, sal jy outomaties oorweeg word vir ‘n ander koshuis waar daar wel nog plek beskikbaar is. In geval waar daar geen koshuisplekke meer beskikbaar is nie, sal jy op ‘n waglys geplaas word wat rangskik word volgens akademiese meriete (Graad 11 punte) en aansoekdatum.

Vraag: Hoe werk die waglys?
Antwoord: Indien alle koshuis vol is ten tye van jou aansoek, word jy outomaties op ‘n waglys vir koshuisplasing geplaas, gerangskik volgens akademiese meriete (Graad 11 punte) en aansoekdatum. Sodra ‘n kansellasie gemaak word, word die eerste persoon op die waglys in daardie plek geplaas. Hierdie is ‘n voortdurende proses.

Vraag: Hoe gaan ek weet dat ‘n plek in die koshuis aan my toegeken is?
Antwoord: Sodra ‘n plek in die koshuis aan jou toegeken is, sal jy ‘n skriftelike kennisgewing ontvang. In hierdie kennisgewing sal jy ingelig word oor die reserverings- en ander fooie, wat om saam te bring, etes ensovoorts. Sou jy niks van jou aansoek hoor nie, kan jy ook te eniger tyd aan ons ‘n epos rig by tuksres@up.ac.za waarna ons jou op hoogte sal hou.

Vraag: Wat as ek nie ‘n plek kry in die koshuis van my keuse nie?
Antwoord: Aangesien die beskikbare plek beperk is, is dit nie altyd moontlik om iemand in sy/haar voorkeurkoshuis plek te gee nie. Sou jy nie tevrede wees met die koshuis waarin jy geplaas is nie, stuur aan ons ‘n faks of e-pos wat die motivering en redes hiervoor uiteensit. Sou daar dan ‘n kansellasie ontvang word, sal elke geval afsonderlik volgens meriete oorweeg word. Hierdie versoek kan egter nie gewaarborg word nie.

Vraag: Hoe kan ek my koshuisplek verseker?
Antwoord: ‘n Voorgeskrewe reserveringsfooi is betaalbaar binne 30 dae vanaf die datum van jou plasingsbrief. Indien hierdie fooi nie betyds betaal word nie, sal jou koshuisplek gekanselleer word en die volgende persoon op die waglys sal dan jou plek inneem.

Vraag: Hoe hou ek my plek in die koshuis?
Antwoord: Dit is belangrik om te verstaan dat jy slegs toegelaat sal word om jou plek in die koshuis op te neem, indien jy steeds voldoen aan die minimum vereistes nadat jou Graad 12 resultate bekend gemaak word. Jy moet as ‘n student aan die Universiteit van Pretoria kan registreer alvorens jy vir koshuisplasing kwalifiseer.

Vraag: Wat as ek my koshuisplek wil kanselleer?
Antwoord: Kanselleer asseblief onmiddellik skriftelik jou plek sodra jy daartoe besluit, al sal jou plek outomaties na 30 dae gekanselleer word, indien jy nie die reserveringsfooi betaal nie. Deur dit te doen sal alle misverstande uit die weg geruim word. Indien jy reeds die reserveringsfooi betaal het en jy jou plek wil kanselleer, dui asseblief alle redes vir kansellasie aan, aangesien dit die bedrag wat aan jou terugbetaal word, kan beïnvloed.

Vraag: Wanneer trek ek in die koshuis in?
Antwoord: Die betrokke datums sal in jou plasingsbrief aan jou deurgegee word. Sou jy nie gedurende daardie tye in die koshuis kan intrek nie, moet skriftelike reëlings met die koshuis self getref word. Sou daar geen reëlings in hierdie verband getref word nie en jy neem ook nie jou koshuisplek tydens die gestipuleerde tye in nie, sal jou koshuisplek gekanselleer word en jou reserveringsfooi nie terugbetaal word nie.

Vraag: Sal ek in ‘n enkelkamer geplaas word?
Antwoord: Eerstejaarstudente word as algemene reël in dubbelkamers geplaas.

Vraag: Hoe behou ek my koshuisplek vir my tweede jaar?
Antwoord: Hernuwing van koshuisplek vir die daaropvolgende jaar is gebaseer op akademiese meriete. Die GPA (“Grade Point Average”) van die eerste semester word bereken en dan gebruik om studente vir die daaropvolgende jaar te plaas. Dit is dus van kardinale belang om akademies te presteer tydens die eerste semester. Slegs studente wat die hoogste GPA toon word geplaas om die seniorkapasiteit van die koshuis vol te maak en die res van die studente word dan op ‘n waglys geplaas. Studente op die waglys word deurentyd geplaas soos kansellasies ontvang word. Die afsnypunt vir plasing vir die volgende jaar wissel van jaar tot jaar en koshuis tot koshuis, maar val gewoonlik in die 57% tot 65% gebied.

Vraag: Wie kan ek kontak met plasingsnavrae?
Antwoord: Enige navrae kan telefonies, via faks of epos gerig word.

-       Kliëntedienssentrum (KDS)

o    Tel:       012 420 3111

o    Faks:    012 420 4555

o    Epos:   csc@up.ac.za

 ** Onthou om tuksres@up.ac.za met enige navrae of onduidelikhede te e-pos **