University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Navorsing

Nadoktorale studiebeursprogram

Interne befondsing

Die Universiteit van Pretoria ken jaarliks nadoktorale studiebeurse toe met die oog daarop om ‘n omgewing uit te brei en vol te hou wat lewendige navorsing, vakkundigheid en ‘n kultuur van innovering ondersteun. Om hierdie oogmerk te bereik, streef die Universiteit daarna om nadoktorale studente te werf wat uitstaande talent getoon het in hul area van navorsing en wat tot ’n volhoubare kultuur van navorsing sal bydra deurdat produktiwiteit op die gebied van navorsing bevorder word.

Die studiebeurse is daargestel om bestaande akademiese navorsing of vakkundige of kreatiewe aktiwiteite aan die Universiteit uit te brei deur middel van die volgende:

  • om gevestigde navorsers en navorsingsentiteite die geleentheid te bied om individue te werf sodat hulle hul navorsingstudiebeurse kan versterk;
  • om uitstaande jong navorsers die geleentheid te bied om hul navorsingsvaardighede uit te brei en dit na UP oor te dra;
  • die beroepe van nadoktorale studente as akademici uit te brei deur deelname tot ‘n beperkte graad ten opsigte van onderrig en medetoesighouding van nagraadse studente aan te moedig;
  • die teenwoordigheid van hierdie studente aan te moedig deur middel van die ontwikkeling van nuwe areas van navorsing en verhoogde navorsingsproduktiwiteit deur middel van ’n hoër vlak van publikasies en die resultaat van nagraadse studente.

Toekennings word jaarliks op ‘n kompeterende basis toegeken terwyl genoegsame befondsing beskikbaar is. Voornemende nadoktorale/navorsingsgenote moet voornemende navorsingsleiers (mentors) konsulteer, saam met wie hulle medeaansoekers vir nadoktorale studiebeurse word. Voornemende navorsingsleiers (mentors) sal vir hierdie studiebeurse deur die UP-advieskomitee vir Nadoktorale Navorsingsstudiebeurse aansoek doen.

KONTAKPERSONE:

Navorsingsondersteuning
Me Catherine-Ann Sandis
Bemarkingsdienstegebou, Kamer 2-15.1
Tel: 420-4023 / Faks: 420-4025
E-pos: Cathy.Sandis@up.ac.za
Kliëntedienssentrum
Me Mpho Maithufi
Kliëntedienssentrum, Kamer 1-4
Tel: 420 4077 / Faks: 420-5125
E-pos: mpho.maithufi@up.ac.za

UP-SPERDATUMS 2011
FAKULTEIT SPERDATUM DOKUMENTE FAKULTEITS KONTAKPERSOON

VOORLEGGING AAN
N
AVORSINGSKANTOOR

KONTAKPERSOON
NAS 1 Sep 2011
Nuwe aansoeke en hernuwings/ Jaarverslae vir Nadoktorale en Navorsingstudiebeurse.
Marcelle September
012 420 4356
marcelle.september@up.ac.za
4 Oct 2011

Cathy Sandis
012 420 4023
Cathy.Sandis@up.ac.za

GEESTES-WETENSKAPPE 26 Sep 2011 Kotie Odendaal
012 420 4851
kotie.odendaal@up.ac.za
TEOLOGIE 20 Sep 2011 Daleen Kotze
012 420 2348
daleen.kotze@up.ac.za
REGTE 20 Sep 2011 Sosso Sapula
012 420 3759
soso.sapula@up.ac.za
IBIT 26 Sep 2011 Suzaan Pretorius
012 420 5318
suzaan.pretorius@up.ac.za
OPVOEDKUNDE 27 Sep 2011 Yvonne Munro
012 420 4199
yvonne.munro@up.ac.za

Belangstellende partye kan vir meer inligting die volgende dokumente  aflaai:

Skakel asseblief vir Cathy Sandis by 012 420 4023 indien jy enige navrae het.