University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Navorsing

Kontrakte en Intellektuele Eiendom

Die fokuspunte van die afdeling is die beskerming van intellektuele eiendom en die suksesvolle kommersialisering daarvan, asook die bestuur van die navorsingskontrakteringsproses. IE-beskerming sluit in alle aspekte van intellektuele bate-bestuur – van die taksering van uitvindings vir patenteringsdoeleindes tot die lisensiëring aan belangstellende partye. Die kantoor bied aan alle UP navorsers gelyke geleenthede om beskerming vir hul uitvindings te bekom.

Hierdie afdeling werk nou saam met Regsdienste, Menslike Hulpbronne en die Departement Finansies. Alle kontrakte – veral dié wat onaanvaarbare klousules bevat – word na Regsdienste verwys vir kommentaar en die nodige aanpassings.

Finansies is verantwoordelik vir die bestuur van alle fondse wat ontvang word, die opstel van finansiële state en die hantering van finansiële navrae. Laasgenoemde skakel met Menslike Hulpbronne rakende indiensnemingooreenkomste, insluitende salarisse.

Navorsingskontrakte word ook onderneem deur die kampusmaatskappy, Business Enterprizes by UP (BE@UP). Die kantoor en die maatskappy konsulteer op ‘n gereelde grondslag oor die beste wyse waarop ‘n navorsingkontrak hanteer moet word.