University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
UP Argief
Hierdie artikel het in Die Perdeby gedurende 1 Junie 1951 verskyn:

Wat het jy aan?

Tuks Kleurbaadjies
Tuks kleurbaadjies
 
Op ‘n onlangs gehoue V.S.R.-vergadering, is daar met erns van die feit kennis geneem dat sekere ernstige ongeruimdhede besig is om hulle op te dring, wat die dra van U.P.-kleure betref. Daar is ook besluit dat opnuut baie sterk teen persone opgetree sal word wat hulle op hierdie gebied misgaan.
‘n Spesiale tugkomitee is dan ook te dien effekte saamgestel en verskeie persone het dit reeds as gevolg van bogenoemde saak, ontgeld.
Verskynsels soos dames wat met U.P.-kleurbaadjies en “slacks” in die publiek verskyn of met ‘n sigaret in die mond met die kleurbaadjie rondloop, kan ook niks anders as onheil voorspel nie.
Miskien word al hierdie mistappe bloot uit onkunde begaan en daarom maak “Perdeby” graag van die geleentheid gebruik om die reëls vir die dra van U.P.-kleure, onder die aandag van alle studente bring, ten einde vele onaangenaamheid te voorkom.
Die volgende reglemente is van toepassing op die dra van kleurbaadjies:
a) By bywoning van klasse:
i) Dames mag kleurbaadjies alleen by donkerblou, grys en wit dra
ii) Mans mag geen kleurbaadjies na klasse toe aantrek nie.
b) Buite die klasse
i) Dames, alleen by donkerblou, grys en wit of mosterd
ONDER GEEN OMSTANDIGHEDE MAG DIT BY “SHORTS” OF “SLACKS” GEDRA WORD NIE
ii) Mans: by ‘n kort kakiebroek mag geen kleurbaadjie gedra word nie
iii) Geen kleurbaadjie mag in ‘n kroeg gedra word nie
iv) ‘n Kleurbaadjie mag onder geen omstandigheede op Sondag met sportdrag gedra word nie.
v) U.P.-lapwapens mag alleen op U.P.-kleurbaadjies of geregistreerde sportdrag gedra word.
vi) DAMES WAT ‘N KLEURBAADJIE AAN HET MAG NIE IN DIE PUBLIEK ROOK NIE  
 

Die UP Argief huisves primere dokumentasie van die Universiteit, foto's van alle aspekte van die kampuslewe  asook 'n verskeidenheid van Universiteitspublikasies (insluitend die Skakelblad, Tukkiewerf en Die Perdeby). Besoek ons gerus in die Ou Lettergebou, kamer 1-22. Kliek hier vir kontakbesonderhede.