University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Kantoor van die Registrateur

Akademiese Beplanning

Die Universiteit van Pretoria se visie is om:

Afrika se voorste navorsingsintensiewe universiteit te wees wat internasionaal erken word vir sy gehalte, toepaslikheid en impak, menslike ontwikkeling, die skep van kennis en die verskil wat gemaak word op plaaslike en internasionale gebied.

Die rigtingaanwysers van sy visie is: Gehalte, toepaslikheid, diversiteit, volhoubaarheid.

Die volgende uitgangspunte word in hierdie verband gevolg in die Universiteit se benadering tot programbeplanning en vernuwing (akademiese strategie):

  • Die hersiening, vernuwing en ontwikkeling van programme moet op grondige akademiese beginsels berus;
  • Die rigtingaanwysers van gehalte, toepaslikheid, diversiteit en finansiële volhoubaarheid is sleutelinstrumente in die deurlopende prosesse van kurrikulum- en programverandering;
  • Ondersoekgebaseerde kurrikula en die benadering tot onderrig moet ontstaan uit die navorsingsintensiewe identiteit van die Universiteit en daardeur versterk word, dus ook die belangrikheid van wat geleer word;
  • Benaderings tot onderrig, leer en assessering wat in lyn is met ‘beste praktyke’ by navorsingsintensiewe universiteite;
  • Kenmerke van gegradueerdes op sowel voorgraadse as nagraadse vlakke behoort in ooreenstemming te wees met die menslike kapitaalbehoeftes van die ekonomie en gemeenskap, moet die universele sowel as spesifieke Suid-Afrikaanse behoeftes saamvat en 'n kritiese burgerskap by studente ontwikkel.

Die Universiteit onderskryf die Hoëronderwyskwaliteitskomitee (HEQC) se Framework and Criteria for Programme Accreditation (2004). Hierdie kriteria word institusioneel toegepas wanneer voorstelle saamgestel en oorweeg word vir die instelling van nuwe voorgraadse en nagraadse programme. Daar moet egter daarop gelet word dat die HEQC se kriteria vir programakkreditering die minimumstandaarde vir akademiese programme voorskryf en derhalwe as riglyn aangewend word, aangevul deur die Universiteit se akademiese missie en plan.

Die rol en verantwoordelikhede van die Hoof: Akademiese Beplanning is om deurlopend met akademici, fakulteite se onderrig- en leerkomitees en dekane te skakel ten einde die implementering van die Universiteit se akademiese strategie te verseker. In hierdie verband staan die Hoof: Akademiese Beplanning die fakulteite by met deurlopende kurrikulumhersiening, vernuwing en verandering, in lyn met internasionale beste praktyke.