University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Akademiese Administrasie
Sekretariaat van Senaat                             
                                                                    

Volgens die Statuut wat op 1 Januarie 2004 in werking getree het, wys die Senaat 'n aantal vaste komitees aan om die Uitvoerende Bestuur van die Senaat in staat te stel om sy werksaamhede te kan verrig, naamlik die:
 • Komitee vir Toelating, Evaluering en Akademiese Ondersteuning
 • Komitee vir Navorsing en Nagraadsestudies 
 • Aanstellingskeurkomitees wat die Senaat moet adviseer oor die aanstelling van akademiese werknemers
 • Roosterkomitee
 • Komitee vir Studentedissipline
 • Fakulteitsrade
 • Komitee vir Studentegevalle
 • Komitee vir Studentelewe 
 • Taalbeleidkomitee
 • Komitee vir Onderwys en Leer 
 • Komitee vir Gemeenskapsbetrokkenheid  

Die Sekretariaat van slegs die volgende komitees is gesetel in die Departement  Akademiese Administrasie:

Senaat

Verantwoordelike persoon:
Me T Randlehoff

Kantoor: Kamer 3-33, Administrasie-gebou
Tel: +27 (0)12 420 3069
E-pos:
talitha.randlehoff@up.ac.za

Uitvoerende Bestuur van die Senaat

Senaatskomitee: Studentegevalle

Roosterkomitee

Verantwoordelike persoon:
Mnr HS Erasmus

Kantoor: Kamer 3-6, Administrasie-gebou Tel: +27 (0)12 420 4170
E-pos:
hennie.erasmus@up.ac.za

Die samestelling, bevoegdhede en werksaamhede van die onderskeie komitees, word deur die Statuut bepaal.