University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Historiese en Erfenisstudies
Oorsig van die Nagraadse Program

Die Departement Historiese en Erfenisstudies bied kursusse in vier vakke op nagraadse vlak aan.

·         Geskiedenis

Indien u u BA-graad met ’n minimum gemiddelde van 65% in die toepaslike vakke op finalejaarsvlak behaal het, kwalifiseer u om vir ’n honneursgraad met spesialisering in Geskiedenis in te skryf. Voltydse studente kan die kursus binne ’n jaar voltooi. Deeltydse studente word aangemoedig om die kursus binne twee jaar te voltooi. Klasse word geskeduleer vir na 16:00, en sessies duur twee ure.

As u dan u BA-honneursgraad met ’n minimum gemiddelde van 65% vir die metodologie-afdeling van u honneursgraad of verwante kwalifikasie behaal het, soos deur die programbestuurder goedgekeur, kwalifiseer u om in te skryf vir ’n magistergraad met spesialisering in Geskiedenis. Benewens die magistergraad deur middel van ’n verhandeling, bied die Departement ook die geleentheid om vir ’n gedoseerde, of eerder ’n gestruktureerde magisterprogram in te skryf. Daar word van studente verwag om vyf seminare in die gekose studierigting aan te bied, gevolg deur ’n miniverhandeling gebaseer op eie navorsing.

Indien u ’n minimum van 65% vir ’n verhandeling in die verwante magistergraad behaal, sal u kwalifiseer om vir die doktorsgraadprogram in Geskiedenis in te skryf.

·         Erfenis- en Kultuurtoerisme

Indien u u BHCS (Erfenis- en Kultuurtoerisme)-graad of enige ander eerste graad soos deur die programbestuurder goedgekeur, verwerf het met ’n gemiddelde van 65% vir die finale jaar, kwalifiseer u om in te skryf vir ’n honneursgraad met spesialisering in Erfenis- en Kultuurtoerisme. Indien u eerste graad nie vakke in Erfenis- en Kultuurtoerisme gedek het nie, sal u voorwaardelik toegelaat word en sal u EFK 310 en 320 gelyktydig met u honneursgraad moet neem.

As u dan u honneursgraad in Erfenis- en Kultuurtoerisme of ’n regstreeks verwante vakgebied verwerf het, met ’n gemiddelde van 65% vir die gedoseerde deel (seminare) van die graad, kan u kwalifiseer om in te skryf vir ’n magistergraad met spesialisering in Erfenis- en Kultuurtoerisme. Keuring vind plaas voor toelating: (1) Voornemende studente moet dalk ’n essay vir toelating ingee of (2) ’n eksamen aflê of (3) bykomende modules neem om hulle in staat te stel om die gewenste studievlak te behaal.

Indien u ’n minimum van 65% vir die verhandeling in die verwante magistergraadprogram behaal, sal u kwalifiseer om in te skryf vir die doktorsgraadprogram in Erfenis- en Kultuurtoerisme.

·         Erfenis- en Museumstudie

Studente wat in Erfenis- en Museumstudie wil spesialiseer, kan vir ’n nagraadse diploma of ’n honneursgraad inskryf. Die minimumvereiste vir toelating tot die diploma is ’n baccalareusgraad (met ’n minimum gemiddelde van 55%) met ’n hoofvak oor enige onderwerp op die geestes- of natuurwetenskaplike vakgebied wat volgens die programbestuurder toelating tot die kursus sal regverdig. ’n Minimum gemiddelde van 60% vir die Diploma in Erfenis- en Museumstudie word vereis vir toelating tot die honneurskursus of ’n baccalareusgraad met ’n gemiddelde van minstens 65% in die goedgekeurde hoofvak. Indien studente die honneursgraad onmiddellik na die baccalareusgraad neem, moet hulle die module MKD 708 (Museumoriëntering) as keusemodule neem. Die tydsduur van die diplomakursus is een akademiese jaar van Februarie tot Oktober. Lesings word twee keer per week aangebied, naamlik op Vrydae en Saterdae.

Wat die honneurskursus betref, word lesings weekliks aangebied en na-uurs bygewoon. Studente voltooi die navorsingskripsie in hul eie tyd. Honneursstudente moet ook voorsiening maak vir die moontlikheid dat hulle benewens die eerste akademiese jaar ’n bykomende ses maande nodig sal hê  om hul navorsing te voltooi. Studente moet kennis neem dat die diplomakwalifikasie volgens die regulasies van die Suid-Afrikaanse Kwalifikasieowerheid nie as toetreevlak tot enige magistergraad kan dien nie. Slegs studente wat ’n gemiddelde van 65% behaal het in die metodologie-afdeling van ’n honneursgraad (op ’n verwante vakgebied), kan aansoek doen om toelating tot die magistergraadprogram in Erfenis- en Museumstudie.

Van die twee nagraadse kwalifikasies is die Diploma meer op die praktyk gerig en daarom meer gesog onder museumwerkgewers. Aan die ander kant bied die honneurskwalifikasie bykomende akademiese diepte en berei kandidate voor vir besluitneming en bestuur in die museum- en erfenisomgewing.