University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Fakulteit Teologie

Navorsingsetiek

Voordat u met u studies begin lees asb die toepaslike beleide van UP wat die etiese goedkeuringsprosesse binne die fakulteite rig.

Rt 429/99   Code of Ethics for Research (slegs in Engels beskikbaar)
S 4083/00 (aangepas)   Policy and Procedures for Responsible Research (slegs in Engels beskikbaar)
Rt 306/07   Policy for the Preservation and Retention of Research Data (slegs in Engels beskikbaar)
S 4726/09 (aangepas)   Plagiaatvoorkomingsbeleid (Kantoor van die Registrateur)

Jy sal op hierdie blad al die dokumente vind wat jy benodig om jou navorsingsvoorstel in te dien. 
  1. Die aansoekvorm moet met sorg voltooi word, dui asseblief aan as iets nie van toepassing is nie. Heg ook alle relevante dokumente aan. Let op na punt 9, jy moet self so ʼn vorm opstel (riglyn aangeheg).
  2. Al die vorms en dokumente soos vraelyste sowel as ʼn voorstel moet elektronies per e-pos ingedien word (in Word formaat. GEEN geskandeerde of PDF dokumente nie). Maak seker jy en jou studieleier het geteken voordat julle die dokumente aan my stuur (daleen.kotze@up.ac.za).
  3. Die elektroniese handtekening is nie net ’n getikte naam nie maar ’n geskandeerde handtekening.
  4. Die evaluasievorm is vir jou inligting en hoef nie ingedien te word nie; dit is hoe jou voorstel geëvalueer word.
  5. Vra gerus as iets onduidelik is:

             Daleen Kotze
             Telefoon: +27 12 420 2348
             E-pos: daleen.kotze@up.ac.za

1. Kriteria vir evaluasie
2. Aansoekvorm
3. Briefhoof

4. Riglyne: Ingeligte toestemming