University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Alumni

Meer oor ons

Die Alumniverhoudingseenheid  is jou band met jou Alma Mater. Dié eenheid is deel van UP se Departement Universiteitsbetrekkinge en onderhou kommunikasiekanale met alumni en skep geleenthede vir alumni om  'n volgehoue en aktiewe rol by UP te speel.  Personeel verskaf ook voordele en dienste  aan alumni sowel as geleenthede vir alumni om met mekaar te sosialiseer en te netwerk en hulself te herverbind aan hulle koshuis, studente-organisasie, akademiese departement, fakulteit en Alma Mater.

Ons meer as 237 000 oudstudente lewer 'n onskatbare bydrae om UP eerstehands plaaslik en oorsee te bemark. Daarom beskou die Universiteit dit as sy verantwoordelikheid om sy oudstudente op hoogte te hou van werk wat hier gedoen word, om inligting te voorsien oor die doen en late van die Universiteit, asook oor die nuutste ontwikkelings in die wetenskap, tegnologie en praktyk.
  

Oor die jare het oudstudente aan ons inligting voorsien oor die beeld van UP buite die kampus, gehelp om hoë gehalte voornemende studente en moontlike donateurs te identifiseer en om groter kontak met die bedryf te bewerkstellig. Hierdie waardevolle kontak met ons oudstudente help Tukkies om 'n universiteit van uitnemendheid te bly. Met verloop van jare kom en gaan studente, dosente en ander personeel, maar ons alumnikorps is 'n konstante eenheid.

As oudstudent het jy op die hoogste vlak bedingingsmag in die bestuur van UP - die Universiteitsraad - en kan jy ook ander tasbare voordele geniet.Leef jou Tukkietrots elke dag uit. Wees 'n trotse
Tukkie vir altyd! 

 

Verduideliking van 'n paar terme  

  • Die UP-konvokasie: Word saamgestel uit die Rektor, Viserektore, Uitvoerende Direkteure, Registrateur, Dekane van Fakulteite, akademiese werknemers wat permanente personeel van die Universiteit is, emeritusprofessore, ander afgetrede akademiese werknemers en alle persone wat graduandi van die Universiteit is.
  • Die TuksAlumni-vereniging: 'n Vereniging van alumnilede wat deur 'n goedgekeurde grondwet en 'n verkose Alumniraad bestuur word.
  • Die Alumni-verhoudingseenheid: Vorm deel van UP se Departement Universiteitsbetrekkinge. Die eenheid is ook bekend as "TuksAlumni" en skakel en kommunikeer met alle gegradueerdes as belangegroep van die Universiteit.