University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Samestelling van die Onderrig- en Leerkomitee

Die Onderrig- en Leerkomitee (hierna "die Komitee") bestaan uit:

  • Die Dekaan;
  • Ten minste een verteenwoordiger van elke department van die Fakulteit, wat deur die Uitvoerende Raad van die Fakulteit aangewys is, wat op grond van hul onderrig- en leerondervinding genomineer is;
  • Die Hoof: Studenteadministrasie;
  • Die Kantoor van die Dekaan lewer ‘n sekretariële diens aan die Komitee;
  • Verteenwoordigers van die Departement vir Onderwysinnovasie;
  • Gekoöpteerde lede. Lede kan slegs met toestemming van die Dekaan gekoöpteer word. Koöptering kan algemeen wees of vir spesifieke behoeftes soos deur die Onderrig- en Leerkomitee geïdentifiseer is;
Lede van die Komitee word vir ‘n termyn van vier jaar aangestel, met ‘n opsie om die aanstelling vir ‘n verdere vier jaar te hernu;

Die Voorsitter van die Komitee word deur die Dekaan aangestel;

Die Voorsitter sal die Fakulteit op die Senaat se Onderrig- en Leerkomitee verteenwoordig.