University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Fakulteit Gesondheidswetenskappe

Oorsig

Die Universiteit van Pretoria se Skool vir Geneeskunde was van die eerstes wat van ‘n tradisionele leerplan na ‘n geïntegreerde, probleemgeoriënteerde leerplan oorgeskakel het. Die leerplan is uitkomsgebaseerd en die inhoud is rondom liggaamsorgane en -stelsels georganiseer. Dit bevat ‘n groter komponent van gemeenskapsgesondheid- en primêre gesondheidsorg as die vorige leerplan. Die leerplan stel die Fakulteit in staat om sy visie van plaaslike relevansie en internasionale kompeterendheid te realiseer. Omvattende navorsing en wye internasionale en nasionale konsultering met ander mediese instellings het in 1997 tot die ontwerp en implementering van hierdie nuwe voorgraadse mediese leerplan gelei. In 1996 is ‘n Opvoedingskantoor gevestig om die implementering van die verskillende fases van die leerplan oor ses jaar (1997-2002) te bestuur.

Al die leerplanne van die ander voorgraadse kursusse wat in die Fakulteit aangebied word, is egter geherevalueer. Die nuwe probleemgebaseerde leerplanne wat op voorgraadse vlak in die Skole van Geneeskunde, Tandheelkunde en Gesondheidsorgwetenskappe aangebied word, bevat almal elemente van gemeenskapsgebaseerde opleiding, geïntegreerde probleemoplossingsopleiding wat uitkomsgebaseerd is en bied vroeë kontak met pasiënte, met ‘n klem op psigomotoriese vaardighede. Van die modules in die Skool vir Gesondheidsorgwetenskappe word gesamentlik aangebied en in die proses word duplisering van modules voorkom en die interdissiplinêre samewerking tussen professionele groepe wat by die Skool ingesluit is, bevorder. Die Skool streef voortdurend daarna om teorie en praktyk in onderrig en leer te integreer.

Die Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika (HPCSA) het in 2001 die nuwe voorgraadse programme in geneeskunde en tandheelkunde geakkrediteer.