University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Huidige studente

Wat gebeur as ek oor die tou trap?

’n Student wat onder verdenking staan as vermeende plagiaris moet dienooreenkomstig deur die merker ingelig en die geleentheid gegun word om die verdenking met weersprekende getuienis uit die weg te ruim.
 
As die student die merker gelyk gee, moet laasgenoemde ’n strafmaatreël voorstel in ooreenstemming met die plagiaat-strafskaal en die voorval moet op die student se lêer aangeteken word.
 
As die student nie die vermeende plagiaat toegee nie, of as hy/sy die graad of erns van die oortreding betwis, moet die saak die dissiplinêre roete volg.

Belangrike inligting:

 • Die strafskaal geld vir alle werk wat vir beoordeling voorgelê word.
 • ’n Belangrike kriterium vir erns is “hoeveelheid”, met dien verstande dat die algemene beginsel geld dat die strafmaatreël gepas moet wees vir die erns van die voorval.
 • Hoeveelheid hang af van die oordeel wat onbevange deur die dosent uit hoofde van sy beroepstatus gevel word.
 • Die volgende is belangrik by die ondersoek van ’n voorval:
  • die gewigtigheid van die geplagiariseerde inhoud soos blyk uit die beoordeling van die voorgelegde werk
  • die mate waarin plagiaat in die voorgelegde werk voorkom
  • die studiejaar en -vlak van die student
  • die student se agtergrond
  • benutting (al dan nie) deur student van geleenthede wat die Universiteit bied om beter met die feite van plagiaat vertroud te raak.
  • Plagiaatvoorvalle waarby die student dalk in die verlede betrokke was (sien plagiaatregister)
  • Aanduidings van ’n voorneme om te bedrieg wat moontlik by die student bespeurbaar is
http://www.ais.up.ac.za/plagiarism/dealing.htm